Sanskrit

Sri Vishnu Sahasranaamam
[The 1000 Names of Lord Vishnu]
Anonymous