Ang Mananayaw

Author: Rosauro Almario
Published: 1910
Language: Tagalog
Wordcount: 11,171 / 45 pg
LoC Category: PN
Downloads: 2,152
Added to site: 2005.02.11
mnybks.net#: 9583
Origin: gutenberg.org
Genre: Poetry
Advertisement
Excerpt

malî ang m~ga may ganitóng paniwalà, at saksíng matibay n~g kamalìang itó ay ang nakikita mo n~gayón, kaibigang Sawî. Ang ginoóng iyáng kasayáw ni Pati ay isáng abogadong kilalá sa m~ga pook na itó n~g Maynilà ... ang ginoóng yaón--at itinurò ang isáng umíikit na kayapós namán n~g isáng babaeng habâan ang mukhâ at singkít ang matá ang ginoóng yaón ay isáng _farmaceútico_; at itó, itóng nagdáraán n~gayón sa tabí natin na may kawíng pang bulaklák sa tapat n~g dibdíb, ay isáng mayamang mán~gan~galakál....

Anó pa't ang lahát n~g m~ga nároón ay isáisáng ipinakilala ni Tamád kay Sawî: may m~ga _estudiante de derecho_, m~ga nag áaral n~g _medicina_, m~ga m&

Reviews

Add a review for this title.
Average Rating of 5 from 1 reviews: *****
2005.07.17
tamiko
*****

A young man is tempted into love by a clubhouse dancer but is she
just using him for his money? Find out in this love story written in
1910.

Isang binata ang inakit sa pag-iibigan ng mananayaw...ngunit
siya kaya ay ginagamit lamang para sa pera? Alamin sa isang kuwentong pag-ibig na sinulat noong 1910.


Cover image for

Download


show mobile phone QR code

Featured BooksDonate a small amount via Paypal below or read about some other ways that you can support ManyBooks.