Coinneach Odhar

Am Fiosaiche

Cover image for

Download


Author: D.B. Blair
Published: 1900
Language: Gaelic, Scottish
Wordcount: 6,690 / 26 pg
LoC Category: PQ
Downloads: 2,007
Added to site: 2009.05.30
mnybks.net#: 24310
Origin: gutenberg.org
Genre: Non-fiction
Excerpt

dhna 1799, air dha bhi ann an Caisteal Dhunn-bheagain, 'san Eilean Sgiathanach. Chunnaic e mar an ciadna aig an àm sin "Bratach Shith" Mhic Leòid 'ga toirt air lom as a' chist iaruinn san robh i an tasgadh, air a dùnadh suas ann am bocsa fiodha chùbhraidh, deagh-bholtrach. Bha {15} 'bhratach na mir ceithir-chearnach de shioda luachmhor air fhigheadh le croisean tarsuinn de shnàthuinnibh òir. Tha chuid eile de 'n fhàisneachd ri tighinn, ma thig i idir.

Bheir sinn fainear a nis mar a thainig crioch a bheatha air Coinneach Odhar. Ri linn Righ Tearlach II., an deidh dha bhi air aiseag a chum a' chrùin agus na righ-chathrach, chaidh Iarla Shi-phort, Coinneach, an treas Iarla, air teachdaireachd gu Paris, baile mor na Frainge, agus dh' fhàg e a' Bhan-Iarla aig an taigh ann an Caisteal Bhrathainn. Dh' fhuraich an t-Iarla ùine fhada ann am Paris, agus thòisich a' Bhan-Iarla air gabhail fadail agus iogh-naidh nach robh e a' tighinn dac

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Coinneach Odhar by D.B. Blair - Free eBook

Through Time-Pursuit

Claudy Conn

Milesian immortal Chancemont LeBlanc is determi... Read more

Cover image for Coinneach Odhar by D.B. Blair - Free eBook

Disgraceful

Disgraceful Billionaires
Drew Sinclair

If push came to shove would you sell your used... Read more

Cover image for Coinneach Odhar by D.B. Blair - Free eBook

Cheyenne

A Timeless Series Novel
Lisa L. Wiedmeier

Murder, romance, secrets and hidden pasts. Dece... Read more

Cover image for Coinneach Odhar by D.B. Blair - Free eBook

No Good Deed

The Mark Taylor Series Book 1
M.P. McDonald

Seeing the future comes at a price. What price... Read more

Cover image for Coinneach Odhar by D.B. Blair - Free eBook

Desired

True Alpha 1
Alisa Woods

Shifters in Seattle Desired (True Alpha 1) Ne... Read more

Cover image for Coinneach Odhar by D.B. Blair - Free eBook

I Bring the Fire

Part I: Wolves (A Loki Story)
C. Gockel

In the middle of America, Amy Lewis is on her way... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

The Art of Public Speaking
by Dale Carnegie
The Age of Reason
by Thomas Paine
On the Origin of Species
by Charles Darwin
Higher Lessons in English
by Alonzo Reed and Brainerd Kellogg

See more popular titles from this genre.