Coinneach Odhar

Am Fiosaiche

Cover image for

Download


Author: D.B. Blair
Published: 1900
Language: Gaelic, Scottish
Wordcount: 6,690 / 26 pg
LoC Category: PQ
Downloads: 2,016
Added to site: 2009.05.30
mnybks.net#: 24310
Origin: gutenberg.org
Genre: Non-fiction
Excerpt

dhna 1799, air dha bhi ann an Caisteal Dhunn-bheagain, 'san Eilean Sgiathanach. Chunnaic e mar an ciadna aig an àm sin "Bratach Shith" Mhic Leòid 'ga toirt air lom as a' chist iaruinn san robh i an tasgadh, air a dùnadh suas ann am bocsa fiodha chùbhraidh, deagh-bholtrach. Bha {15} 'bhratach na mir ceithir-chearnach de shioda luachmhor air fhigheadh le croisean tarsuinn de shnàthuinnibh òir. Tha chuid eile de 'n fhàisneachd ri tighinn, ma thig i idir.

Bheir sinn fainear a nis mar a thainig crioch a bheatha air Coinneach Odhar. Ri linn Righ Tearlach II., an deidh dha bhi air aiseag a chum a' chrùin agus na righ-chathrach, chaidh Iarla Shi-phort, Coinneach, an treas Iarla, air teachdaireachd gu Paris, baile mor na Frainge, agus dh' fhàg e a' Bhan-Iarla aig an taigh ann an Caisteal Bhrathainn. Dh' fhuraich an t-Iarla ùine fhada ann am Paris, agus thòisich a' Bhan-Iarla air gabhail fadail agus iogh-naidh nach robh e a' tighinn dac

SUBSCRIBE TO MANYBOOKS 

FREE EBOOKS 

Join 120,000+ fellow readers! Get Free eBooks and book bargains from ManyBooks in your inbox. 

We respect your email privacy

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Coinneach Odhar by D.B. Blair - Free eBook

Valkyrie's Vengeance

Loki's Wolves Book 0
Melissa Snark

Fans of paranormal and urban fantasy will enjoy... Read more

Cover image for Coinneach Odhar by D.B. Blair - Free eBook

The Titan Drowns: Time Travel Romance

New Atlantis Time Travel Romance Book 6
Nhys Glover

2013 SFR GALAXY AWARD WINNER

"Heroism and... Read more

Cover image for Coinneach Odhar by D.B. Blair - Free eBook

Helga: Out of Hedgelands

Wood Cow Chronicles Book 1
Rick Johnson

VOLUME ONE in the WOOD COW CHRONICLES series. <... Read more

Cover image for Coinneach Odhar by D.B. Blair - Free eBook

Chausiku

Nightmare of the Clans Book One
Pamela E. Cash

There are six secret clans across the world–Afr... Read more

Cover image for Coinneach Odhar by D.B. Blair - Free eBook

Mademoiselle At Arms

A Georgian Romance
Elizabeth Bailey

Set in the late Georgian era, Elizabeth Bailey’... Read more

Cover image for Coinneach Odhar by D.B. Blair - Free eBook

The Tales of Tim Hurtletuta - New Beginnings

Tales of Tim Hurtletuta Series, Book 1
Matthew James Wilkins

"Tim Hurtletuta has forgotten something. He can... Read more

Cover image for Coinneach Odhar by D.B. Blair - Free eBook

After the Cure

Deirdre Gould

Eight years ago the December Plague swept throu... Read more

Cover image for Coinneach Odhar by D.B. Blair - Free eBook

The Unveiling

Book One (Age of Faith 1)
Tamara Leigh

12th century England: Two men vie for the thron... Read more

Cover image for Coinneach Odhar by D.B. Blair - Free eBook

Healing Her Heart

Crystal Lake Series Book 1
Laura Scott

Dr. Gabe Allen has a rule about dating colleagues... Read more

Cover image for Coinneach Odhar by D.B. Blair - Free eBook

Never A Choice

The Choices Trilogy #1
Dee Palmer

Bethany Thorne has secrets and she’s told a few... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

The Art of Public Speaking
by Dale Carnegie
The Age of Reason
by Thomas Paine
An Introduction to Psychology
by Wilhelm Max Wundt
Ethics
by Aristotle
A History of English Literature
by George Saintsbury
10,000 Dreams Interpreted
by Gustavus Hindman Miller
Roget's Thesaurus
by Anonymous
Japanese Girls and Women
by Alice Mabel Bacon

See more popular titles from this genre.