Ang mga Anak Dalita

Published: 1911
Language: Tagalog
Wordcount: 13,754 / 51 pg
LoC Category: PN
Downloads: 1,910
Added to site: 2006.07.23
mnybks.net#: 14214
Advertisement
Excerpt

pigil ang paghihinagpís dahil sa paglayong sa sulat sinambít n~g kapuwa bata't kalaro kong ibig.

Yaríng abáng puso'y nalulunod mandín sa bayóng malakas nitóng paninimdim, na sakasakali na tayo'y lisanin ay baka hindi na muling mákapiling.

Aywán ko kung bakit, n~guni't yaríng luha ay di ko mapigil sa kanyáng pagbaha at kung gunitaín ang bawa't salita n~g sulat na itó, akó'y nanglálata.

At diwang ang aking boong kaluluwa ay nababalutan n~g matinding dusa ... ¿anó kaya itó?--Iyan ay pagsintá-- ang pan~giting sagót n~g giliw na iná.

--¡Oh! pagsintá itó?--Ang tanóng ni Tetay na tutóp ang dibdíb n~g dalawang kamáy, --Oo, aking anák; iyang pagmamahál na tinátagláy mo ay pagsintáng tunay.

Iyan ang larawan n~g isáng paggiliw na anák n~g iy&oacu

Reviews

Add a review for this title.
Average Rating of 5 from 1 reviews: *****
2008.01.17
ian
*****

i love it


Cover image for

Download


show mobile phone QR code

Featured BooksDonate a small amount via Paypal below or read about some other ways that you can support ManyBooks.