Ang Singsing nang Dalagang Marmol

Cover image for

Download


Published: 1912
Language: Tagalog
Wordcount: 14,104 / 54 pg
LoC Category: PN
Downloads: 3,742
Added to site: 2005.02.22
mnybks.net#: 9698
Excerpt

y at ibinigáy sa akin yaóng naipakamahalagáng pańô na nakapulupot sa kanyáng leeg na parang linalik.

Hinagkán ko ang maban~góng pańô at agád kong itinagň sa bulsá sa aking dibdib.

Napipi ang aking lugód at nasŕng paggantíng loób sa kagandahang pusň ni Liwayway; n~guně't kulang pa rin ang katuwŕa't ikasisiyá kong loób, pagkâ't bagamán ibinigay ná sa akin ang kanyáng pańô, ay ipinalalagáy kong parang limós lamang sa kaninomang tagatanggól n~g tinubůan; datapwŕ't sa kabilâng dako, nahihiyâ namán akóng magparamdám agád sa kanyá sa lubós na kadalîán n~g umúunlád kong pag-ibig, at súkat ang sinabí ko sa kanyáng:

--Maraming salamat, mahabaging Liwayway; at gantihin nawa n~g Lumikhâ ang pusň mo pông gintô. Lahát n~g aking m~ga kawal ay may tagláy na kalmen ó antíng-antíng upang máligtás silá sa punlô, n~guni, ulóg lamáng ang iyó pông lingkód na walŕ anománg agimat, at dahil dito, kun parang limós na ibigay ninyó sa akin ang isáng buhók mo pô na labis kong pinaháhalagahán, ay ikalulugód ko at siyáng makapagbi

Reviews

Average Rating of 4 from 3 reviews: ****
2008.12.23
emmz
**...

This is one of the classics that used the old tagalog or filipino lingo. It is much appreciated if translated to another language.... duh

2005.09.08
Alvin M.Veloso
*****

Tunay na sa gitna man ng pakikibaka ang puso ng bawat mandirigma ay may sumasagisag na isang natatanging liwayw3ay..na sa kapanahunan ngayon ay sintingkad ng "Rosas ng Digma",Saan mang larangang tutunguhin ay taglay ng puso ang isang dakilang pag-ibig sa Diyos at sa Bayan..at sa natatanging liwayway ng bawat puso ng tagapaglaban ng kalayaan....Nawa ang iyong mga nasimulan Don Belong ay umagos na kagaya ng batis na dumidilig sa mga halaman at puno sa kagubatang tigib ng likas yamang mula sa Diyos....Isang pagpupugay sayo Don belong sampu ng simbahang malaya..ang Iglesia Filipina Independiente...Para sa Diyos at sa Bayan..Salamat PO

2005.07.17
Tamiko
*****

What is the mystery behind the rebel Puso and the ring he dares not
part with? An entertaining story of courage and undying love.

Ano ang misteryong bumabalot sa rebeldeng si Puso at ang singsing na ayaw niyang mawalay sa kanyang paningin? Isang nakakalibang na kuwento tungkol sa katapangan at walang kamatayang pagibig.


(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Ang Singsing nang Dalagang Marmol by Isabelo de los Reyes - Free eBook

Desired

True Alpha 1
Alisa Woods

Shifters in Seattle – Desired (True Alpha 1) Ne... Read more

Cover image for Ang Singsing nang Dalagang Marmol by Isabelo de los Reyes - Free eBook

Open Minds

Mindjack Saga Book 1
Susan Kaye Quinn

When everyone reads minds, a secret is a danger... Read more

Cover image for Ang Singsing nang Dalagang Marmol by Isabelo de los Reyes - Free eBook

Rise of The Iron Eagle

The Iron Eagle Series Book 1
Roy A. Teel Jr.

Is The Iron Eagle a psychotic serial killer?Read more

Cover image for Ang Singsing nang Dalagang Marmol by Isabelo de los Reyes - Free eBook

XGeneration 1

You Don't Know Me (XGeneration Series)
Brad Magnarella

In the fall of 1984, Cold War tensions between... Read more

Cover image for Ang Singsing nang Dalagang Marmol by Isabelo de los Reyes - Free eBook

Drive, Ride, Repeat

The Mostly-True Account of a Cross-Country Car and Bicycle Adventure
Al Macy

Author Al Macy is a character and a tightwad wi... Read more

Cover image for Ang Singsing nang Dalagang Marmol by Isabelo de los Reyes - Free eBook

I Bring the Fire

Part I: Wolves (A Loki Story)
C. Gockel

In the middle of America, Amy Lewis is on her way... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

The Adventures of Sherlock Holmes
by Arthur Conan Doyle
Rise of The Iron Eagle
by Roy A. Teel Jr.
The Secret Adversary
by Agatha Christie
Crime and Punishment
by Fyodor Dostoyevsky
Who Murdered Mr. Malone?
by Hope Callaghan
Astray in Couper
by R. Marquez
A Good Man Gone
by A.W. Hartoin

See more popular titles from this genre.