Ang Singsing nang Dalagang Marmol

Cover image for

Download


Published: 1912
Language: Tagalog
Wordcount: 14,104 / 54 pg
LoC Category: PN
Downloads: 3,664
Added to site: 2005.02.22
mnybks.net#: 9698
Excerpt

y at ibinigáy sa akin yaóng naipakamahalagáng pańô na nakapulupot sa kanyáng leeg na parang linalik.

Hinagkán ko ang maban~góng pańô at agád kong itinagň sa bulsá sa aking dibdib.

Napipi ang aking lugód at nasŕng paggantíng loób sa kagandahang pusň ni Liwayway; n~guně't kulang pa rin ang katuwŕa't ikasisiyá kong loób, pagkâ't bagamán ibinigay ná sa akin ang kanyáng pańô, ay ipinalalagáy kong parang limós lamang sa kaninomang tagatanggól n~g tinubůan; datapwŕ't sa kabilâng dako, nahihiyâ namán akóng magparamdám agád sa kanyá sa lubós na kadalîán n~g umúunlád kong pag-ibig, at súkat ang sinabí ko sa kanyáng:

--Maraming salamat, mahabaging Liwayway; at gantihin nawa n~g Lumikhâ ang pusň mo pông gintô. Lahát n~g aking m~ga kawal ay may tagláy na kalmen ó antíng-antíng upang máligtás silá sa punlô, n~guni, ulóg lamáng ang iyó pông lingkód na walŕ anománg agimat, at dahil dito, kun parang limós na ibigay ninyó sa akin ang isáng buhók mo pô na labis kong pinaháhalagahán, ay ikalulugód ko at siyáng makapagbi

Reviews

Average Rating of 4 from 3 reviews: ****
2008.12.23
emmz
**...

This is one of the classics that used the old tagalog or filipino lingo. It is much appreciated if translated to another language.... duh

2005.09.08
Alvin M.Veloso
*****

Tunay na sa gitna man ng pakikibaka ang puso ng bawat mandirigma ay may sumasagisag na isang natatanging liwayw3ay..na sa kapanahunan ngayon ay sintingkad ng "Rosas ng Digma",Saan mang larangang tutunguhin ay taglay ng puso ang isang dakilang pag-ibig sa Diyos at sa Bayan..at sa natatanging liwayway ng bawat puso ng tagapaglaban ng kalayaan....Nawa ang iyong mga nasimulan Don Belong ay umagos na kagaya ng batis na dumidilig sa mga halaman at puno sa kagubatang tigib ng likas yamang mula sa Diyos....Isang pagpupugay sayo Don belong sampu ng simbahang malaya..ang Iglesia Filipina Independiente...Para sa Diyos at sa Bayan..Salamat PO

2005.07.17
Tamiko
*****

What is the mystery behind the rebel Puso and the ring he dares not
part with? An entertaining story of courage and undying love.

Ano ang misteryong bumabalot sa rebeldeng si Puso at ang singsing na ayaw niyang mawalay sa kanyang paningin? Isang nakakalibang na kuwento tungkol sa katapangan at walang kamatayang pagibig.


(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Ang Singsing nang Dalagang Marmol by Isabelo de los Reyes - Free eBook

Who Murdered Mr. Malone?

Garden Girls Christian Cozy Mystery Series Book 1
Hope Callaghan

Who Murdered Mr. Malone? Book 1 of the Garden G... Read more

Cover image for Ang Singsing nang Dalagang Marmol by Isabelo de los Reyes - Free eBook

Phantasia

Book One: Into the Rain
M.U. Riyadad

After finding the body of a dragon in a metalli... Read more

Cover image for Ang Singsing nang Dalagang Marmol by Isabelo de los Reyes - Free eBook

Fearsome

Fearsome Series Book 1
S.A. Wolfe

*This is a stand-alone book in the Fearsome Ser... Read more

Cover image for Ang Singsing nang Dalagang Marmol by Isabelo de los Reyes - Free eBook

Nano Contestant

Episode 1: Whatever It Takes
Leif Sterling

Fans of the Hunger Games and Sci-Fi Thrillers will... Read more

Cover image for Ang Singsing nang Dalagang Marmol by Isabelo de los Reyes - Free eBook

Anais of Brightshire

The Blood Mage Chronicles Book 1
Jamie Wilson

While rumors of monsters rising in the south bring... Read more

Cover image for Ang Singsing nang Dalagang Marmol by Isabelo de los Reyes - Free eBook

Sound of Sirens

Tales of Skylge #1
Jen Minkman

On the island of Skylge, electricity is only fo... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

Who Murdered Mr. Malone?
by Hope Callaghan
The Adventures of Sherlock Holmes
by Arthur Conan Doyle
Hollywood Assassin
by M.Z. Kelly
The Adventures of the Infallible Godahl
by Frederick Irving Anderson
The Secret Adversary
by Agatha Christie
A Study In Scarlet
by Arthur Conan Doyle
813
by Maurice LeBlanc
The Almost Perfect Murder
by Hulbert Footner
Crime and Punishment
by Fyodor Dostoyevsky

See more popular titles from this genre.