Free and Discounted Ebooks
Join 150,000 readers! Get our ebook deals straight to your inbox.

Ang Singsing nang Dalagang Marmol

Cover image for

Download


Published: 1912
Language: Tagalog
Wordcount: 14,104 / 54 pg
LoC Category: PN
Downloads: 4,205
Added to site: 2005.02.22
mnybks.net#: 9698
Excerpt

y at ibinigáy sa akin yaóng naipakamahalagáng pańô na nakapulupot sa kanyáng leeg na parang linalik.

Hinagkán ko ang maban~góng pańô at agád kong itinagň sa bulsá sa aking dibdib.

Napipi ang aking lugód at nasŕng paggantíng loób sa kagandahang pusň ni Liwayway; n~guně't kulang pa rin ang katuwŕa't ikasisiyá kong loób, pagkâ't bagamán ibinigay ná sa akin ang kanyáng pańô, ay ipinalalagáy kong parang limós lamang sa kaninomang tagatanggól n~g tinubůan; datapwŕ't sa kabilâng dako, nahihiyâ namán akóng magparamdám agád sa kanyá sa lubós na kadalîán n~g umúunlád kong pag-ibig, at súkat ang sinabí ko sa kanyáng:

--Maraming salamat, mahabaging Liwayway; at gantihin nawa n~g Lumikhâ ang pusň mo pông gintô. Lahát n~g aking m~ga kawal ay may tagláy na kalmen ó antíng-antíng upang máligtás silá sa punlô, n~guni, ulóg lamáng ang iyó pông lingkód na walŕ anománg agimat, at dahil dito, kun parang limós na ibigay ninyó sa akin ang isáng buhók mo pô na labis kong pinaháhalagahán, ay ikalulugód ko at siyáng makapagbi

Reader Reviews

Average Rating of 4 from 3 reviews: ****
2008.12.23
emmz
**...

This is one of the classics that used the old tagalog or filipino lingo. It is much appreciated if translated to another language.... duh

2005.09.08
Alvin M.Veloso
*****

Tunay na sa gitna man ng pakikibaka ang puso ng bawat mandirigma ay may sumasagisag na isang natatanging liwayw3ay..na sa kapanahunan ngayon ay sintingkad ng "Rosas ng Digma",Saan mang larangang tutunguhin ay taglay ng puso ang isang dakilang pag-ibig sa Diyos at sa Bayan..at sa natatanging liwayway ng bawat puso ng tagapaglaban ng kalayaan....Nawa ang iyong mga nasimulan Don Belong ay umagos na kagaya ng batis na dumidilig sa mga halaman at puno sa kagubatang tigib ng likas yamang mula sa Diyos....Isang pagpupugay sayo Don belong sampu ng simbahang malaya..ang Iglesia Filipina Independiente...Para sa Diyos at sa Bayan..Salamat PO

2005.07.17
Tamiko
*****

What is the mystery behind the rebel Puso and the ring he dares not
part with? An entertaining story of courage and undying love.

Ano ang misteryong bumabalot sa rebeldeng si Puso at ang singsing na ayaw niyang mawalay sa kanyang paningin? Isang nakakalibang na kuwento tungkol sa katapangan at walang kamatayang pagibig.


SUBSCRIBE TO MANYBOOKS 

FREE EBOOKS 

Join 150,000+ fellow readers! Get Free eBooks and book bargains from ManyBooks in your inbox. 

We respect your email privacy

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password