Ang Singsing nang Dalagang Marmol

Cover image for

Download


Published: 1912
Language: Tagalog
Wordcount: 14,104 / 54 pg
LoC Category: PN
Downloads: 3,821
Added to site: 2005.02.22
mnybks.net#: 9698
Excerpt

y at ibinigáy sa akin yaóng naipakamahalagáng pańô na nakapulupot sa kanyáng leeg na parang linalik.

Hinagkán ko ang maban~góng pańô at agád kong itinagň sa bulsá sa aking dibdib.

Napipi ang aking lugód at nasŕng paggantíng loób sa kagandahang pusň ni Liwayway; n~guně't kulang pa rin ang katuwŕa't ikasisiyá kong loób, pagkâ't bagamán ibinigay ná sa akin ang kanyáng pańô, ay ipinalalagáy kong parang limós lamang sa kaninomang tagatanggól n~g tinubůan; datapwŕ't sa kabilâng dako, nahihiyâ namán akóng magparamdám agád sa kanyá sa lubós na kadalîán n~g umúunlád kong pag-ibig, at súkat ang sinabí ko sa kanyáng:

--Maraming salamat, mahabaging Liwayway; at gantihin nawa n~g Lumikhâ ang pusň mo pông gintô. Lahát n~g aking m~ga kawal ay may tagláy na kalmen ó antíng-antíng upang máligtás silá sa punlô, n~guni, ulóg lamáng ang iyó pông lingkód na walŕ anománg agimat, at dahil dito, kun parang limós na ibigay ninyó sa akin ang isáng buhók mo pô na labis kong pinaháhalagahán, ay ikalulugód ko at siyáng makapagbi

Reviews

Average Rating of 4 from 3 reviews: ****
2008.12.23
emmz
**...

This is one of the classics that used the old tagalog or filipino lingo. It is much appreciated if translated to another language.... duh

2005.09.08
Alvin M.Veloso
*****

Tunay na sa gitna man ng pakikibaka ang puso ng bawat mandirigma ay may sumasagisag na isang natatanging liwayw3ay..na sa kapanahunan ngayon ay sintingkad ng "Rosas ng Digma",Saan mang larangang tutunguhin ay taglay ng puso ang isang dakilang pag-ibig sa Diyos at sa Bayan..at sa natatanging liwayway ng bawat puso ng tagapaglaban ng kalayaan....Nawa ang iyong mga nasimulan Don Belong ay umagos na kagaya ng batis na dumidilig sa mga halaman at puno sa kagubatang tigib ng likas yamang mula sa Diyos....Isang pagpupugay sayo Don belong sampu ng simbahang malaya..ang Iglesia Filipina Independiente...Para sa Diyos at sa Bayan..Salamat PO

2005.07.17
Tamiko
*****

What is the mystery behind the rebel Puso and the ring he dares not
part with? An entertaining story of courage and undying love.

Ano ang misteryong bumabalot sa rebeldeng si Puso at ang singsing na ayaw niyang mawalay sa kanyang paningin? Isang nakakalibang na kuwento tungkol sa katapangan at walang kamatayang pagibig.


SUBSCRIBE TO MANYBOOKS 

FREE EBOOKS 

Join 120,000+ fellow readers! Get Free eBooks and book bargains from ManyBooks in your inbox. 

We respect your email privacy

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Ang Singsing nang Dalagang Marmol by Isabelo de los Reyes - Free eBook

Valkyrie's Vengeance

Loki's Wolves Book 0
Melissa Snark

Fans of paranormal and urban fantasy will enjoy... Read more

Cover image for Ang Singsing nang Dalagang Marmol by Isabelo de los Reyes - Free eBook

The Titan Drowns: Time Travel Romance

New Atlantis Time Travel Romance Book 6
Nhys Glover

2013 SFR GALAXY AWARD WINNER

"Heroism and... Read more

Cover image for Ang Singsing nang Dalagang Marmol by Isabelo de los Reyes - Free eBook

Helga: Out of Hedgelands

Wood Cow Chronicles Book 1
Rick Johnson

VOLUME ONE in the WOOD COW CHRONICLES series. <... Read more

Cover image for Ang Singsing nang Dalagang Marmol by Isabelo de los Reyes - Free eBook

Chausiku

Nightmare of the Clans Book One
Pamela E. Cash

There are six secret clans across the world–Afr... Read more

Cover image for Ang Singsing nang Dalagang Marmol by Isabelo de los Reyes - Free eBook

Mademoiselle At Arms

A Georgian Romance
Elizabeth Bailey

Set in the late Georgian era, Elizabeth Bailey’... Read more

Cover image for Ang Singsing nang Dalagang Marmol by Isabelo de los Reyes - Free eBook

The Tales of Tim Hurtletuta - New Beginnings

Tales of Tim Hurtletuta Series, Book 1
Matthew James Wilkins

"Tim Hurtletuta has forgotten something. He can... Read more

Cover image for Ang Singsing nang Dalagang Marmol by Isabelo de los Reyes - Free eBook

After the Cure

Deirdre Gould

Eight years ago the December Plague swept throu... Read more

Cover image for Ang Singsing nang Dalagang Marmol by Isabelo de los Reyes - Free eBook

The Unveiling

Book One (Age of Faith 1)
Tamara Leigh

12th century England: Two men vie for the thron... Read more

Cover image for Ang Singsing nang Dalagang Marmol by Isabelo de los Reyes - Free eBook

Healing Her Heart

Crystal Lake Series Book 1
Laura Scott

Dr. Gabe Allen has a rule about dating colleagues... Read more

Cover image for Ang Singsing nang Dalagang Marmol by Isabelo de los Reyes - Free eBook

Never A Choice

The Choices Trilogy #1
Dee Palmer

Bethany Thorne has secrets and she’s told a few... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

The Adventures of Sherlock Holmes
by Arthur Conan Doyle
The Secret Adversary
by Agatha Christie
32 Caliber
by Donald McGibeny
The Accused
by Harold R. Daniels
Crime and Punishment
by Fyodor Dostoyevsky
The Weapons of Mystery
by Joseph Hocking
The Abandoned Room
by Wadsworth Camp
The Bandit of Hell's Bend
by Edgar Rice Burroughs

See more popular titles from this genre.