Rättigheter och Skyldigheter gentemot Statskyrkan

En hjälpreda för svenska medborgare

Published: 1903
Language: Swedish
Wordcount: 12,366 / 50 pg
LoC Category: PT
Downloads: 432
Added to site: 2010.09.28
mnybks.net#: 29117
Origin: gutenberg.org
Advertisement
Excerpt

vara känd för gudsfruktan, samt att skolrådet äger rätt att återkalla tillståndet, om undervisningen i den enskilda skolan af skolrådet befinnes anordnad »i strid med de för folkskolan gifna föreskrifter».

Prästerskapet utöfvar uppsikt öfver de enskilda skolorna likaväl som öfver folkskolan.

Huruvida enskilda skolor, motsvarande folkskolans stadium, måste anses tvungna att meddela kristendomsundervisning, torde vara ovisst. Men säkert är att om religionsundervisning meddelas, måste detta ske i statskyrklig anda eller åtminstone icke i strid däremot. Härvid märkes, utom hvad nyss blifvit nämt, äfven förordn. »angående ansvar för den som söker förmå annan till affall från evangeliskt lutherska läran» den 16 nov. 1869, där det bl. a. heter: »Om någon, hvilken af fö

Cover image for

Download


show mobile phone QR code

Featured BooksDonate a small amount via Paypal below or read about some other ways that you can support ManyBooks.