Lilian Garis

Lilian Garis (Mrs. Garis Howard Roger, Lilian C. McNamara Garis)

Share This

Lilian Garis (Lilian Garis, Mrs. Garis Howard Roger, Lilian C. McNamara Garis)