Ang Mananayaw

Ang Mananayaw

By

5
(1 Review)
Ang Mananayaw by Rosauro Almario

Published:

1910

Pages:

43

Downloads:

2,420

Share This

Ang Mananayaw

By

5
(1 Review)

Book Excerpt

malî ang m~ga may ganitóng paniwalà, at saksíng matibay n~g kamalìang itó ay ang nakikita mo n~gayón, kaibigang Sawî. Ang ginoóng iyáng kasayáw ni Pati ay isáng abogadong kilalá sa m~ga pook na itó n~g Maynilà ... ang ginoóng yaón--at itinurò ang isáng umíikit na kayapós namán n~g isáng babaeng habâan ang mukhâ at singkít ang matá ang ginoóng yaón ay isáng _farmaceútico_; at itó, itóng nagdáraán n~gayón sa tabí natin na may kawíng pang bulaklák sa tapat n~g dibdíb, ay isáng mayamang mán~gan~galakál....

Anó pa't ang lahát n~g m~ga nároón ay isáisáng ipinakilala ni Tamád kay Sawî: may m~ga _estudiante de derecho_, m~ga nag áaral n~g _medicina_, m~ga m&

Readers reviews

5
4
3
2
1
5.0
Average from 1 Review
5
Write Review
A young man is tempted into love by a clubhouse dancer but is she
just using him for his money? Find out in this love story written in
1910.

Isang binata ang inakit sa pag-iibigan ng mananayaw...ngunit
siya kaya ay ginagamit lamang para sa pera? Alamin sa isang kuwentong pag-ibig na sinulat noong 1910.
J.E. McDonald - Romance Comedies With a Paranormal Twist
FEATURED AUTHOR - J.E. McDonald was born and raised in Saskatchewan, Canada, The Land of the Living Skies. As a child, she was either searching the clouds for identifiable shapes, or star-gazing way past her bedtime. She cut her teeth watching Star Trek, James Bond movies, and reading the Harlequin novels her mother left in the bathroom—which resulted in an extremely skewed sense of sex education by age eleven. All of these factors contribute to her love of writing rom coms with a paranormal twist, romantic… Read more