Ang Mananayaw

Ang Mananayaw

By

5
(1 Review)
Ang Mananayaw by Rosauro Almario

Published:

1910

Downloads:

2,390

Share This

Ang Mananayaw

By

5
(1 Review)

Book Excerpt

malî ang m~ga may ganitóng paniwalà, at saksíng matibay n~g kamalìang itó ay ang nakikita mo n~gayón, kaibigang Sawî. Ang ginoóng iyáng kasayáw ni Pati ay isáng abogadong kilalá sa m~ga pook na itó n~g Maynilà ... ang ginoóng yaón--at itinurò ang isáng umíikit na kayapós namán n~g isáng babaeng habâan ang mukhâ at singkít ang matá ang ginoóng yaón ay isáng _farmaceútico_; at itó, itóng nagdáraán n~gayón sa tabí natin na may kawíng pang bulaklák sa tapat n~g dibdíb, ay isáng mayamang mán~gan~galakál....

Anó pa't ang lahát n~g m~ga nároón ay isáisáng ipinakilala ni Tamád kay Sawî: may m~ga _estudiante de derecho_, m~ga nag áaral n~g _medicina_, m~ga m&

Readers reviews

5
4
3
2
1
5.0
Average from 1 Review
5
Write Review
A young man is tempted into love by a clubhouse dancer but is she
just using him for his money? Find out in this love story written in
1910.

Isang binata ang inakit sa pag-iibigan ng mananayaw...ngunit
siya kaya ay ginagamit lamang para sa pera? Alamin sa isang kuwentong pag-ibig na sinulat noong 1910.
Jeff Wade - Taking Readers on a fun and Psychologically Stimulating Journey
FEATURED AUTHOR - Jeff Wade began his career not with writing but with story telling. Though a jovial character in person, his stories tend toward the dark side, although always edged with a glimmer of hope. He teaches Aikido and Taekwondo at his dojo, South Miami Martial Arts. He is also a gunsmith. His stories well reflect his experience in guns and hand-to-hand combat. As our Author of the Day, Wade tells us all about his latest novel Drawer #7, a suspenseful psychological thriller with a touch of sci fi to… Read more