Bulalakaw ng Pag-asa

Bulalakaw ng Pag-asa

By

0
(0 Reviews)
Bulalakaw ng Pag-asa by Ismael Alberto Amado

Published:

1991

Pages:

162

Downloads:

3,190

Share This

Bulalakaw ng Pag-asa

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

agkasábi nitó, si Julio ay tumalikod nang kauntî. Sinamantalá ang pagkakataóng iyon ng kanyang kaalít. Maliksíng hinúgot ang daláng rebólber, lumundág sa loób ng tindáhan at pinukól ng tatangnán ang úlo ni Julio. Ito'y nanghinà nang kauntî, gayón ma'y hinaráp niyá nang pangatawánan ang mapangahás. Di naglaon at gumúlong kapwà sa sahíg; animo'y nililindól ang tindáhan; ang mabuway na kinahahanayán ng mga bóte ng alak, ay nátagilid; gumuhô ang lahat ng lamán. Katákot-tákot na íngay! Dumalóng nagtutumilî ang dalagang anák ni Julio. Isang sípang ikinasubásob ng binibíning nananángis, ang dito'y isinalúbong ng halimaw. Kahabág-habág na mag-amá!

Sa karátig na tindahan ay may ib&aacu

Kim Richardson - Banishing Demons and Other Supernatural Baddies With Good Old-Fashioned Magic
FEATURED AUTHOR - Kim Richardson is the award-winning author of the bestselling SOUL GUARDIANS series. She lives in the eastern part of Canada with her husband, two dogs, and a very old cat. She is the author of the SOUL GUARDIANS series, the MYSTICS series, and the DIVIDED REALMS series. Kim's books are available in print editions, and translations are available in over 7 languages. As our Author of the Day, she tells us all about The Dark Files, The Complete Collection.