Bulalakaw ng Pag-asa

Bulalakaw ng Pag-asa

By

0
(0 Reviews)
Bulalakaw ng Pag-asa by Ismael Alberto Amado

Published:

1991

Pages:

162

Downloads:

3,163

Share This

Bulalakaw ng Pag-asa

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

agkasábi nitó, si Julio ay tumalikod nang kauntî. Sinamantalá ang pagkakataóng iyon ng kanyang kaalít. Maliksíng hinúgot ang daláng rebólber, lumundág sa loób ng tindáhan at pinukól ng tatangnán ang úlo ni Julio. Ito'y nanghinà nang kauntî, gayón ma'y hinaráp niyá nang pangatawánan ang mapangahás. Di naglaon at gumúlong kapwà sa sahíg; animo'y nililindól ang tindáhan; ang mabuway na kinahahanayán ng mga bóte ng alak, ay nátagilid; gumuhô ang lahat ng lamán. Katákot-tákot na íngay! Dumalóng nagtutumilî ang dalagang anák ni Julio. Isang sípang ikinasubásob ng binibíning nananángis, ang dito'y isinalúbong ng halimaw. Kahabág-habág na mag-amá!

Sa karátig na tindahan ay may ib&aacu

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Jeff Wade - Taking Readers on a fun and Psychologically Stimulating Journey
FEATURED AUTHOR - Jeff Wade began his career not with writing but with story telling. Though a jovial character in person, his stories tend toward the dark side, although always edged with a glimmer of hope. He teaches Aikido and Taekwondo at his dojo, South Miami Martial Arts. He is also a gunsmith. His stories well reflect his experience in guns and hand-to-hand combat. As our Author of the Day, Wade tells us all about his latest novel Drawer #7, a suspenseful psychological thriller with a touch of sci fi to… Read more