Bulalakaw ng Pag-asa

Bulalakaw ng Pag-asa

By

0
(0 Reviews)
Bulalakaw ng Pag-asa by Ismael Alberto Amado

Published:

1991

Pages:

162

Downloads:

3,328

Share This

Bulalakaw ng Pag-asa

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

agkasábi nitó, si Julio ay tumalikod nang kauntî. Sinamantalá ang pagkakataóng iyon ng kanyang kaalít. Maliksíng hinúgot ang daláng rebólber, lumundág sa loób ng tindáhan at pinukól ng tatangnán ang úlo ni Julio. Ito'y nanghinà nang kauntî, gayón ma'y hinaráp niyá nang pangatawánan ang mapangahás. Di naglaon at gumúlong kapwà sa sahíg; animo'y nililindól ang tindáhan; ang mabuway na kinahahanayán ng mga bóte ng alak, ay nátagilid; gumuhô ang lahat ng lamán. Katákot-tákot na íngay! Dumalóng nagtutumilî ang dalagang anák ni Julio. Isang sípang ikinasubásob ng binibíning nananángis, ang dito'y isinalúbong ng halimaw. Kahabág-habág na mag-amá!

Sa karátig na tindahan ay may ib&aacu

Stacy Gold - Exciting Romance Full of Outdoor Adventure
FEATURED AUTHOR - Award-winning adventure romance author Stacy Gold gave up her day job as Communications Director of a nonprofit mountain biking organization to write sassy, steamy, contemporary romance novels. Her stories are packed with independent, kick-butt women finding love and adventure in the great outdoors. When Stacy’s not busy reading or writing, you can find her dancing, laughing, or playing hard in the mountains of Colorado with her wonderful hubby and happy dogs. Her latest novel, Wild at Heart,… Read more