Mahal na Ejercicio ó Devocion nang Pitong Arao na Domingo

Mahal na Ejercicio ó Devocion nang Pitong Arao na Domingo
Na pinagcalooban nang santo papa nang indulgencia plenaria sa balang domingo
0
(0 Reviews)
Mahal na Ejercicio ó Devocion nang Pitong Arao na Domingo by Unknown

Published:

1906

Downloads:

980

Share This

Mahal na Ejercicio ó Devocion nang Pitong Arao na Domingo
Na pinagcalooban nang santo papa nang indulgencia plenaria sa balang domingo
0
(0 Reviews)
Tinagalog ni D. Antonio Florentino Puansen

Book Excerpt

caloloua sa Purgatorio.

MAN~GA PAGNINILAY NA BABASAHIN SA PITONG ARAO NA DOMINGO.

=UNANG DOMINGO.=

Sa capurihan nang sáquit at ligaya ni San Josef, niyong mapagmasdan ang cabuntisan ni María, calinislinisang esposa niya.

Sa Comunion nitong unang Domingo, ay pasasalamatan si San Josef dahilan sa pagtin~gin niya, at paglilingcod cay Jesús, at cay María.

Ang indulgencia plenaria ipatutungcol sa man~ga caloloua sa Purgatorio, na lalong umibig cay San Josef.

Pagninilay sa unang Domingo.

Si María at si Josef sa tapat na pagmamahal, at pananatili sa calinisan n~g pagca Virgen, ay parang dalauang Angeles na nabuhay sa munting bahay, na tinahanan nila sa Nazaret. Datapua niyari nang Dios sa cataoan nang mahal na Virgen ang daquilang misterio nang caniyang auâ at capangyarihan, sapagcat ang Espíritu Santo ay nuha sa tian ni María nang caonting dugó, na guinauang catauan nang sangol

J. R. Tomlin - Exciting Medieval Adventure Set in Scotland
FEATURED AUTHOR - J. R. Tomlin is the author of fourteen historical novels. She has close ties with Scotland as her father was a native Scot, and she spent time in Scotland while growing up. Her historical novels are set for the most part in Scotland. Her love of that nation is traced from the stories of the Bruce her grandmother read to her when she was small, to hillwalking through the Cairngorms where the granite hills have a gorgeous red glow under the setting sun.