Isa Pang Bayani

Isa Pang Bayani

By

5
(1 Review)
Isa Pang Bayani by Juan Lauro Arsciwals

Published:

1915

Pages:

58

Downloads:

1,026

Share This

Isa Pang Bayani

By

5
(1 Review)

Book Excerpt

e;pa ay maaaring huwag pumasok. Kayó--anyá--ang masusunod n~gayon: ang ibig tumanggap ay makapapasok at ang ayaw nama'y huwag. Sa harap n~g ganitong pagmamatwid, kayo, m~ga kasamang anák-pawis, ang siyang magpasya; sabihin ninyo n~gayon dito kung ano ang minamarapat ninyong gawin.

At pagkatapos na mapahiran ang mukhang pawisán n~g nagsasalita ay ipinatuloy:

--M~ga kapatid: ¿ibig bagá ninyong tanggapin ang pagbababa n~g úpa?

--¡¡Ayaw kami!!--ang sigawang napakalakás n~g lahat.

--Kung gayon--anang pan~gulo pa rin--¿ano ang ibig ninyong gawin?

--¡Magsiaklás!...

Itó ang sagutan n~g lahat.

At ang alin~gawn~gaw ay lumaganap na naman.

Untiunting nagkakain~gay; at hanggang sa pagkailang sandali ay hindi na halos magkamayaw.

Sa haráp n~g gayong mainit na kilusán, si Mauro, ang bagama't bata sa tanang m~ga kasama sa paggawa ay kina-aalang-alan~ganan

Mainak Dhar - A Sniper in a Mumbai Mall
FEATURED AUTHOR - Mainak Dhar wears many hats. He considers his most important job to be the best possible father and husband he can be. An alumnus of the Indian Institute of Management, Ahmedabad, his 'day job' is in a leadership role with a major multinational firm. A self-described 'cubicle dweller by day and writer by night', when he's not with his family or at work, he loves creating and sharing stories. He is the author of over a dozen books, some of which have been bestsellers in India and abroad… Read more