Isa Pang Bayani

Isa Pang Bayani

By

5
(1 Review)
Isa Pang Bayani by Juan Lauro Arsciwals

Published:

1915

Pages:

58

Downloads:

1,036

Share This

Isa Pang Bayani

By

5
(1 Review)

Book Excerpt

e;pa ay maaaring huwag pumasok. Kayó--anyá--ang masusunod n~gayon: ang ibig tumanggap ay makapapasok at ang ayaw nama'y huwag. Sa harap n~g ganitong pagmamatwid, kayo, m~ga kasamang anák-pawis, ang siyang magpasya; sabihin ninyo n~gayon dito kung ano ang minamarapat ninyong gawin.

At pagkatapos na mapahiran ang mukhang pawisán n~g nagsasalita ay ipinatuloy:

--M~ga kapatid: ¿ibig bagá ninyong tanggapin ang pagbababa n~g úpa?

--¡¡Ayaw kami!!--ang sigawang napakalakás n~g lahat.

--Kung gayon--anang pan~gulo pa rin--¿ano ang ibig ninyong gawin?

--¡Magsiaklás!...

Itó ang sagutan n~g lahat.

At ang alin~gawn~gaw ay lumaganap na naman.

Untiunting nagkakain~gay; at hanggang sa pagkailang sandali ay hindi na halos magkamayaw.

Sa haráp n~g gayong mainit na kilusán, si Mauro, ang bagama't bata sa tanang m~ga kasama sa paggawa ay kina-aalang-alan~ganan

Demitria Lunetta - An Academy for Gods, Monsters, Vampires, and Werewolves
FEATURED AUTHOR - Demitria Lunetta is the author of YA and MG books and loves all things urban fantasy. Her current UF Titles includes The Mythverse complete series and Down & Dirty: Supernatural Cleaning Service. As our Author of the Day, she tells us all about her book, Fire & Flood.