Sou Shen Ji, vols 1-3 [Chinese, BIG-5]

Sou Shen Ji, vols 1-3 [Chinese, BIG-5]

By

0
(0 Reviews)
Sou Shen Ji, vols 1-3 [Chinese, BIG-5] by Bao Gan

Pages:

43

Downloads:

3,647

Share This

Sou Shen Ji, vols 1-3 [Chinese, BIG-5]

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

®É©ÒµÛ¦çªA¡A¤D¨Ï¨â§Å¦U¦í¤@³B¡A¥H¦ø¨äÆF¡A¨Ï¹îų ¤§¡A¤£±o¬Ûªñ¡C¤[®É¡A¤G¤H­Ñ¥Õ¨£¤@¤k¤H¡A¦~¥i¤T¤Q¾l¡A¤WµÛ«CÀA§ôÀY¡A µµ¥ÕÛË»n¡A¤¦ßWµ·¼i¡A±q¥Û¤l©£¤W¥b©£¡A¦Ó¥H¤â§í½¥ªø¤Ó®§¡A¤p¦í¶·ªØ¡A §ó¶i¤@­à¤W¡A«K¤î¡A±r«Þ¨}¤[¡A©aµM¤£¨£¡C¤G¤H¤§¨¥¡A¤£¿Ñ¦Ó¦X¡C©ó¬O¶} ­à¡A¦çªA¦p¤§¡C

¡@¡@®L«J¥°¦Û¤ª¨£°­¡A»P¨ä¨¥»y¡CÂí¦èÁ©|©Ò­¼°¨©¿¦º¡A¼~´o¬Æ¦Ü¡CÁ¤ê¡G¡u ­ë­Y¯à¥O¦¹°¨¥ÍªÌ¡A­ë¯u¬°¨£°­¤]¡C¡v¥°¥h¨}¤[¡AÁÙ¤ê¡G¡u¼q¯«¼Ö§g°¨¡A ¬G¨ú¤§¡C¤µ·í¬¡¡C¡v©|¹ï¦º°¨§¤¡A¶·ªØ¡A°¨©¿¦Ûªù¥~¨«ÁÙ¡A¦Ü°¨¤r¶¡¡A«K ·À¡AÀ³®É¯à°Ê¡A°_¦æ¡CÁ¤ê¡G¡u§ÚµL¶à¡A¬O§Ú¤@¨­¤§»@¡C¡v¥°¸g®ÉµL©Ò§i ¡C¤ê¡G¡u³¼©Ò¨£¡A¤p°­¦Õ¡A¥²¤£¯à¿ë¦¹·½¥Ñ¡C¡v«á©¿³{¤@°­¡A­¼·s¨®¡A±q ¤Q³\¤H¡AµÛ«Cµ·¥¬³T¡C¥°«e´£¤û»ó¡A¨®¤¤¤H¿×¥°¤ê¡G¡u¦ó¥H¨£ªý¡H¡v¥°¤ê ¡G¡u±ý¦³©Ò°Ý¡CÂí¦è±N­xÁ©|µL¨à¡C¦¹§g­·¬y¥O±æ¡A¤£¥i¨Ï¤§µ´ªÁ¡C¡v­x ¤¤¤H°Ê®e¤ê¡G¡u§g©Ò¹D¥¿¬O¹²¨à¡C¦~¤Ö®É¡A»P®a¤¤±A³q»}¬ù¤£¦A±B¡A¦Ó¹H ¬ù¡F¤µ¦¹±A¦º¡A¦b¤Ñ¶D¤§¡A¬O¬GµL¨à¡C¡v¥°¨ã¥H§i¡CÁ¤ê¡G¡u§^¤Ö®É¸Û¦³ ¦¹¨Æ¡C¡v¥°©ó¦¿³®¡A¨£¤@¤j°­¡A´£¥Ù´u¡A¦³ÀH±q¤p°­¼Æ¤H¡C¥°¬ÈÄß¡A¤U¸ô Áפ§¡C¤j°­¹L«á¡A®»±o¤@¤p°­¡A°Ý¡G¡u¦¹¦óª«¡H¡v¤ê¡G¡u±þ¤H

More books by Bao Gan

(view all)