Pag Susulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza

Pag Susulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza

By

3.8
(5 Reviews)
Pag Susulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza by Modesto de Castro

Published:

1864

Pages:

128

Downloads:

4,001

Share This

Pag Susulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza

By

3.8
(5 Reviews)

Book Excerpt

o,i, umupó sa tabi nang panahian, dumampót nang cayo-gumamit nang carayom, at magbuó nang damit, ó humarap caya sa calán, magtiis nang init nang apóy sa pan~gun~gusina, ó aco caya,i, mag linis sa pamamahay, ang sinusunód co,i, yaong magandá mong hatol na ang gagauin nang babaye, pagcamulat nang matá hangang sa ipiquit ay ualang catapusán, at dapat ang uica mong papamihasahin ang catauan sa paggauá toui na, sa pagca,t, ang casipagan at calinisan, ay hiyas nang babaye, at ang catamara,i, isang capintasan.

Sa pagbasa mo, Urbana, nitong aquing titic, ay parang naquiquita co na, nagcucunót ang noó mo, ga namumuhí na,t, tinutugón mo aco, at nan~gun~gusap ca sa aquin: ang bilin co sa canitan Maestra na sabihin sa iyo na isulat mo sa aquin ay ang guinagauá mo sa arao arao, ¿ay ano caya ang cadahilanan Feliza, at ang sinaysay mo dito sa sulat ay ang gagauin co nang quita,i, nagsasama, at

Readers reviews

5
4
3
2
1
3.8
Average from 5 Reviews
3.8
Write Review
Sulatin na naglalaman ng mabuting mga asal na dapat asalin ng mga tao lalong lalo na ng mga pilipino. Dapat itong basahin at pagaralan ng mga estudyante na nag aaral sa sekondarya upang umunlad ang sarili pati na rin ang bayan.
Ito'y gawa ng isang pilipino kaya dapat basahin at ipagmalaki.

bakit kaya 4 reviews lang to including me?
14 yrs. old pa lang ako at mahilig ako sa mga ganitong sulatin dapat mas marami pa ang comments dito dahil marami kang mapupulot na mabuting aral, kahit na minsan malalim na yung mga salita... sana mas marami pa ang kabataang ma-appreciate ang ganitong sulatin.
bagamat medyo may kalaliman ang mga salitang ginamit sa dulaang ito, pero pero napakaganda ang nais ipabatid ng mensahe mapupulutan mo ng mga aral.kaya kaya bilang isa na sa mga nakabasa inaanyayhan po kayong basahin ito. maraming salamat po.
Ang Pagsusulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza (Writings of two ladies Urbana and Feliza) was first published in 1864. It has hence been published in 1877, 1907, 1925, 1938, 1946, and 1947 making it the first "bestseller" in the Philippines. The book has also been translated into other local languages like Ilocano and Bicolano.

The book is about a correspondence between two ladies, talking about right morals, manners and conduct that should be learned by any cultured Filipino during the 1800s. From 1940 to 1960, the Philippine Education ministry used this material in public schools to teach the youth on Character Education. In 1970 to 1980, the book came into popularity again as scholars studied how this material contributed to tradition and Philippine literature.

Ang Pag Susulatan nang Dalauang Binibini ay unang pinalimbag noon 1864. Sinundan ito ng paglilimbag noon 1877, 1907, 1925, 1938, 1946 at 1947, kaya masasabi ito ang unang "bestseller" na libro sa Pilipinas. Ang librong ito ay isinalin rin sa Ilocano at Bicolano.

Sa pamamagitan ng pagsusulatn ng dalauang binibini, ay isinisiwalat ng autor ang magandang asal na dapat alamin ng bawat Pilipino noon 1800s. Noon 1940 hanggang 1960 ginamit ito ng Ministro ng Edukasyon sa pang publikong eskuwelahan para maturuan ang mga cabataan sa edukasyon karakter. Naging popular uli ito noon 1970 hanggang 1980 nang pinagaralan ng mga iskolar kung papaano nakapaghandog itong librong ito sa tradisyon at panitikang Pilipino.