Om Lars Johansson (Lucidor den olycklige)

Om Lars Johansson (Lucidor den olycklige)
Litteraturhistoriskt utkast

By

0
(0 Reviews)
Om Lars Johansson (Lucidor den olycklige) by Josef Linck

Published:

1876

Pages:

132

Downloads:

837

Share This

Om Lars Johansson (Lucidor den olycklige)
Litteraturhistoriskt utkast

By

0
(0 Reviews)
Lucidor, Lasse, 1638-1674

Book Excerpt

istats i Upsala utan resultat; men att rätta sig efter bestämda föreskrifter, behagade ej hans öfverdrifvet sjelfständiga själ. Tiden förgick, och han blef aldrig mera än student. Dermed hade han nästan stängt för sig möjligheten af befordran i statens tjenst.

Den, som underhöll honom vid universitetet, var Karl Gustaf Wrangel, som tyckes på ett högsinnadt sätt hafva sörjt för honom. Utom det lysande mäcenatskap, som då allmänt utöfvades af de store, bidrog väl äfven härtill, att morfadern och Wrangel varit krigskamrater. Den senare blef ju riksamiral, och de hade utan tvifvel närmare sammanträffat under transporterna till Tyskland och det heta sjökriget mot Kristian IVs flottor. Den ännu ej till Strusshjelm adlade hade nog beundrat Wrangels dödsförakt, då han i Kielerhamnen, der den svenska flottan låg instängd af den danska, l&au