Panukala sa Pagkakana nang Repúblika nang Pilipinas

Panukala sa Pagkakana nang Repúblika nang Pilipinas

By

0
(0 Reviews)
Panukala sa Pagkakana nang Repúblika nang Pilipinas by Apolinario Mabini

Published:

1898

Downloads:

1,463

Share This

Panukala sa Pagkakana nang Repúblika nang Pilipinas

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

ito at gayon din naman ang man~ga quinacailan~gan upang lapatan n~g mabilis na parusa ang man~ga nagsigaua nang di nadadapat na pagpiit ó pagbibilango.

6.--Ualang macapapasoc sino man sa pamamahay nino mang taga Pilipinas ó taga ibang lupang natitira dito, nang ualang pahintulot ang maybahay, liban na lamang cun acalain n~g Hucom na di maipagpapaliban ang paguusisang ito, at cun magcaganito'y idadaos yaon sa paraang nabibilin sa cautusan.

Ang paghahalughug n~g man~ga casulatan at casangcapan ay gagauin palagui sa harap n~g mayari ó nang isang casambahay nito, at cun uala ay sa harap nang dalauang sacsing cahangan ó cababayan.

7.--Hindi mapipiguil at hindi rin mabubucsan nang Punongbayang hindi Hucom ang man~ga sulat na inihulog sa coreo.

8.--Ang lahat nang pasiya tungcol sa pagbibilango, sa paghahalughug nang bahay ó sa pagpiguil nang sulat ay magcacaroon nang cadahilanan.

9.--Sino mang taga Pilipnas ay di mapipilit magbago nang bahay &oac

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book