Juan Masili o Ang pinuno ng tulisan

Juan Masili o Ang pinuno ng tulisan

By

5
(1 Review)
Juan Masili o Ang pinuno ng tulisan by Patricio Mariano

Published:

1906

Pages:

28

Downloads:

927

Share This

Juan Masili o Ang pinuno ng tulisan

By

5
(1 Review)

Book Excerpt

hindi ko hinihin~gan n~g tubós ang m~ga binibining binibihag ay hindi namán nawawala ang inyong kahati sa pagpapagod.

--Oo, n~ga po; n~guni't ang dinaramdam naming lahat ay ang hindi mo man lamang pinakikinaban~gan ang m~ga bihag na iyán, dahil sa kung makaraan ang dalawang araw sa pagkakapiit at matanong mo kung may isá man lamang na lumapastan~gan, umaglahi ó nagkulang sa balang násabi ay pakakawalan mo na't pababalikin sa kaniyang bahay na may kaakbáy pang magsasangaláng sa paglakad hangang sa makaratíng sa kanila. Kung gayón ay ¿bakit pa nagbabayó at nagsasaing kung hindi din lamang kakanin?

-¡Ah ...matanda kong Patíng! ¿Nalalaman mo bagá kung bakit ako nangbibihag n~g m~ga binibining anák n~g mayayaman? Upang malasap n~g m~ga mayayamang iyán ang pait n~g magdamdam n~g dahil sa kapurihán. Lahat n~g makaalam n~g pagkabihag sa isáng binibini'y magsasapantah

Readers reviews

5
4
3
2
1
5.0
Average from 1 Review
5
Write Review
A young man whose family suffered injustices from the town officials
becomes a rebel. This sets into motion a story about love, intrigue
and revenge.

Ang isang bata ay lumaki na nakita ang pamilyang nagdusa sa mga kamay ng mga opisyal. Naging paghimok ito sa bata na maging tulisan noon siya ay lumaki. Dito nagpapatuloy ang kuwento ng pag-ibig, intriga at paghihiganti.
Caldric Blackwell - Uncovering the Secrets of a Mysterious Artifact
FEATURED AUTHOR - Caldric Blackwell was inspired to write while studying the works of great authors during his English coursework at university. He currently resides in southern California, where he gardens, plays a variety of string instruments, and works on his next easy-to-read children's fantasy novel. As our Author of the Day, Blackwell tells us all about his book, The Sacred Artifact. Please give us a short introduction to what The Sacred Artifact is about. “The Sacred Artifact” is the second and final… Read more