'A vilanza (La bilancia): Dramma in tre atti

'A vilanza (La bilancia): Dramma in tre atti
Teatro dialettale siciliano, volume settimo

By

0
(0 Reviews)
'A vilanza (La bilancia): Dramma in tre atti by Nino Martoglio, Luigi Pirandello

Published:

1865

Pages:

64

Downloads:

4,320

Share This

'A vilanza (La bilancia): Dramma in tre atti
Teatro dialettale siciliano, volume settimo

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

cistuu viviri assai...

ORAZIU

Ah, ora ci semu!... (forte)--Ninfa!... Ninfa!... Facci 'na tazza di cafè o' cumpari... Ma forti, quantu ci schiarisci l'idea... ca cca avemu a travagghiari!...

VOCE DI NINFA

Va beni, vi servu, cumpari.

SARU

No, chi cafè!... (forte)--Non vi disturbati, cummari, ca non c'è bisognu!...

ORAZIU

Lassaticcillu fari!... Va, datimi 'ssi carti, v' 'i leggiu iu (gliele leva di mano).

SARU

No, cumpari, sintiti... (si alza)--Nun sugnu in gradu di vinirivi appressu... Haju bisognu di jttarimi un pocu supra 'u lettu... e poi m'haiu a priparari certi cusuzzi ppi dumani...

SCENA IV.

Ninfa e detti

NINFA

(sulla soglia dell'uscio di sinistra)--Chi l'haiu a fari, o no, 'ssu cafè?...

SARU

No, cummari, grazii, ca mi nni staiu jennu...

ORAZIU

Ppi daveru vi nni vuliti jri?...

SARU

Si, cumparuzzu

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Susanne O'Leary - Heartwarming Page Turners Set in Ireland
FEATURED AUTHOR - Susanne O'Leary is the bestselling author of more than twenty novels, mainly in the romantic fiction genre, mostly romantic comedies, aka chick-lit.. Her four first novels were published in Ireland and then she started self-publishing in 2010. She has also written four crime novels and two in the historical fiction genre. She has been the wife of a diplomat (still is), a fitness teacher and a translator. She now writes full-time from either of two locations, a ramshackle house in County… Read more