'A vilanza (La bilancia): Dramma in tre atti

'A vilanza (La bilancia): Dramma in tre atti
Teatro dialettale siciliano, volume settimo

By

0
(0 Reviews)
'A vilanza (La bilancia): Dramma in tre atti by Nino Martoglio, Luigi Pirandello

Published:

1865

Pages:

64

Downloads:

4,437

Share This

'A vilanza (La bilancia): Dramma in tre atti
Teatro dialettale siciliano, volume settimo

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

cistuu viviri assai...

ORAZIU

Ah, ora ci semu!... (forte)--Ninfa!... Ninfa!... Facci 'na tazza di cafè o' cumpari... Ma forti, quantu ci schiarisci l'idea... ca cca avemu a travagghiari!...

VOCE DI NINFA

Va beni, vi servu, cumpari.

SARU

No, chi cafè!... (forte)--Non vi disturbati, cummari, ca non c'è bisognu!...

ORAZIU

Lassaticcillu fari!... Va, datimi 'ssi carti, v' 'i leggiu iu (gliele leva di mano).

SARU

No, cumpari, sintiti... (si alza)--Nun sugnu in gradu di vinirivi appressu... Haju bisognu di jttarimi un pocu supra 'u lettu... e poi m'haiu a priparari certi cusuzzi ppi dumani...

SCENA IV.

Ninfa e detti

NINFA

(sulla soglia dell'uscio di sinistra)--Chi l'haiu a fari, o no, 'ssu cafè?...

SARU

No, cummari, grazii, ca mi nni staiu jennu...

ORAZIU

Ppi daveru vi nni vuliti jri?...

SARU

Si, cumparuzzu

More books by Nino Martoglio, Luigi Pirandello

(view all)