'A vilanza (La bilancia): Dramma in tre atti

'A vilanza (La bilancia): Dramma in tre atti
Teatro dialettale siciliano, volume settimo

By

0
(0 Reviews)
'A vilanza (La bilancia): Dramma in tre atti by Nino Martoglio, Luigi Pirandello

Published:

1865

Pages:

64

Downloads:

4,347

Share This

'A vilanza (La bilancia): Dramma in tre atti
Teatro dialettale siciliano, volume settimo

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

cistuu viviri assai...

ORAZIU

Ah, ora ci semu!... (forte)--Ninfa!... Ninfa!... Facci 'na tazza di cafè o' cumpari... Ma forti, quantu ci schiarisci l'idea... ca cca avemu a travagghiari!...

VOCE DI NINFA

Va beni, vi servu, cumpari.

SARU

No, chi cafè!... (forte)--Non vi disturbati, cummari, ca non c'è bisognu!...

ORAZIU

Lassaticcillu fari!... Va, datimi 'ssi carti, v' 'i leggiu iu (gliele leva di mano).

SARU

No, cumpari, sintiti... (si alza)--Nun sugnu in gradu di vinirivi appressu... Haju bisognu di jttarimi un pocu supra 'u lettu... e poi m'haiu a priparari certi cusuzzi ppi dumani...

SCENA IV.

Ninfa e detti

NINFA

(sulla soglia dell'uscio di sinistra)--Chi l'haiu a fari, o no, 'ssu cafè?...

SARU

No, cummari, grazii, ca mi nni staiu jennu...

ORAZIU

Ppi daveru vi nni vuliti jri?...

SARU

Si, cumparuzzu

More books by Nino Martoglio, Luigi Pirandello

(view all)
Megan Collins - Dark, Twisty Thrillers
FEATURED AUTHOR - Megan Collins is the author of The Winter Sister and Behind the Red Door (Atria/Simon & Schuster). She received her B.A. in English and Creative Writing from Wheaton College in Norton, Massachusetts, and she holds an M.F.A. in Creative Writing from Boston University, where she was a teaching fellow. She has taught creative writing at the Greater Hartford Academy of the Arts and Central Connecticut State University, and she is Managing Editor of 3Elements Review.