Ang Singsing nang Dalagang Marmol

Ang Singsing nang Dalagang Marmol

By

4
(3 Reviews)
Ang Singsing nang Dalagang Marmol by Isabelo de los Reyes

Published:

1912

Pages:

49

Downloads:

4,809

Share This

Ang Singsing nang Dalagang Marmol

By

4
(3 Reviews)

Book Excerpt

y at ibinigáy sa akin yaóng naipakamahalagáng pañô na nakapulupot sa kanyáng leeg na parang linalik.

Hinagkán ko ang maban~góng pañô at agád kong itinagò sa bulsá sa aking dibdib.

Napipi ang aking lugód at nasàng paggantíng loób sa kagandahang pusò ni Liwayway; n~gunì't kulang pa rin ang katuwàa't ikasisiyá kong loób, pagkâ't bagamán ibinigay ná sa akin ang kanyáng pañô, ay ipinalalagáy kong parang limós lamang sa kaninomang tagatanggól n~g tinubùan; datapwà't sa kabilâng dako, nahihiyâ namán akóng magparamdám agád sa kanyá sa lubós na kadalîán n~g umúunlád kong pag-ibig, at súkat ang sinabí ko sa kanyáng:

--Maraming salamat, mahabaging Liwayway; at gantihin nawa n~g Lumikhâ ang pusò mo pông gintô. Lahát n~g aking m~ga kawal ay may tagláy na kalmen ó antíng-antíng upang máligtás silá sa punlô, n~guni, ulóg lamáng ang iyó pông lingkód na walà anománg agimat, at dahil dito, kun parang limós na ibigay ninyó sa akin ang isáng buhók mo pô na labis kong pinaháhalagahán, ay ikalulugód ko at siyáng makapagbi

FREE EBOOKS AND DEALS

(view all)

Readers reviews

5
4
3
2
1
4.0
Average from 3 Reviews
4
Write Review
This is one of the classics that used the old tagalog or filipino lingo. It is much appreciated if translated to another language.... duh
Tunay na sa gitna man ng pakikibaka ang puso ng bawat mandirigma ay may sumasagisag na isang natatanging liwayw3ay..na sa kapanahunan ngayon ay sintingkad ng "Rosas ng Digma",Saan mang larangang tutunguhin ay taglay ng puso ang isang dakilang pag-ibig sa Diyos at sa Bayan..at sa natatanging liwayway ng bawat puso ng tagapaglaban ng kalayaan....Nawa ang iyong mga nasimulan Don Belong ay umagos na kagaya ng batis na dumidilig sa mga halaman at puno sa kagubatang tigib ng likas yamang mula sa Diyos....Isang pagpupugay sayo Don belong sampu ng simbahang malaya..ang Iglesia Filipina Independiente...Para sa Diyos at sa Bayan..Salamat PO
Profile picture for user sunflowertami@gmail.com
5
What is the mystery behind the rebel Puso and the ring he dares not
part with? An entertaining story of courage and undying love.

Ano ang misteryong bumabalot sa rebeldeng si Puso at ang singsing na ayaw niyang mawalay sa kanyang paningin? Isang nakakalibang na kuwento tungkol sa katapangan at walang kamatayang pagibig.