Ang Liham ni Dr. Jose Rizal sa mga Kadalagahan sa Malolos, Bulakan

Ang Liham ni Dr. Jose Rizal sa mga Kadalagahan sa Malolos, Bulakan

By

3.75
(4 Reviews)
Ang Liham ni Dr. Jose Rizal sa mga Kadalagahan sa Malolos, Bulakan by José Rizal

Published:

1889

Pages:

17

Downloads:

6,808

Share This

Ang Liham ni Dr. Jose Rizal sa mga Kadalagahan sa Malolos, Bulakan

By

3.75
(4 Reviews)

Book Excerpt

kaisahang kuluñgin siya doon at patain ñg gutum. Ñg papaderan na ang pinto'y ang ina ang unang nag hakot ñg bato. Ang mga ugaling ito'y karaniwan sa kanila, kayá ñga't iginalang ng buong Grecia ang babaing Esparta. Sa lahat ñg babai, ang pulá ñg isa ay kayo lamang na taga Esparta ang nakapangyayari sa lalaki. Mangyari pa, ang sagot ñg babai, ay kami lamang ang nagaanak ñg lalaki. Ang tao, ñg mga Esparta ay hindí inianak para mabuhay sa sarili, kungdi para sa kanyang bayan. Habang nanatili ang ganitong mga isipan at ganitong mga babai ay walang kaaway na nakatungtong ñg lupang Esparta, at walang babaing taga Esparta na nakatanaw ñg hukbo ng kaaway.

Dí ko inaasahang paniwalaan ako alang-alang lamang sa aking sabi: maraming taong dí natingin sa katuiran at tunay, kundí sa habito, sa putí ñg buhok ó kakulangan kayá ng ngipin. Ñguní at kung ang tanda'y magalang sa pinagdaanang hirap, ang pinagdaan kong buhay hain sa ikagagaling ng bayan, ay makapagbibigay ñg tandá sa akin, kahit maiklí man. Malayó ako sa, pagpa

FREE EBOOKS AND DEALS

(view all)

More books by José Rizal

(view all)

Readers reviews

5
4
3
2
1
3.8
Average from 4 Reviews
3.75
Write Review
Transcription of Rizal's famous Letter to the Young Women of Malolos which he wrote while in London in February 1889 in Tagalog. He penned it upon the request of M. H. del Pilar to praise the young ladies of Malolos for their courage to establish a school where they could learn Spanish, despite the opposition of Fr. Felipe Garcia, Spanish parish priest of Malolos.