Sklepy Cynamonowe

Sklepy Cynamonowe

By

3.5714285714286
(7 Reviews)
Sklepy Cynamonowe by Bruno Schulz

Pages:

0

Downloads:

9,171

Share This

Sklepy Cynamonowe

By

3.5714285714286
(7 Reviews)

Book Excerpt

ê dreszczem niepokoju, fal¹ nag³ego zrozumienia. Ale tymczasem ta mgie³ka umiechu, która siê zarysowa³a pod miêkkim i piêknym jego w¹sem, zawi¹zek po¿¹dania, który napi¹³ siê na jego skroniach pulsuj¹c¹ ¿y³¹, natê¿enie trzymaj¹ce przez chwilê jego rysy w skupieniu--upad³y z powrotem w nicoæ i twarz odesz³a w nieobecnoæ, zapomnia³a o sobie, rozwia³a siê,

NAWIEDZENIE 1 Ju¿ wówczas miasto nasze popada³o coraz bardziej w chroniczn¹ szaroæ zmierzchu, porasta³o na krawêdziach liszajem cienia, puszyst¹ pleni¹ i mchem koloru ¿elaza. Ledwo rozpowity z brunatnych dymów i mgie³ poranka--przechyla³ siê dzieñ od razu w niskie bursztynowe popo³udnie, stawa³ siê przez chwilê przezroczysty i z³oty jak ciemne piwo, a¿eby potem zejæ pod wielokrotnie rozcz³onkowane, fantastyczne sklepienia kolorowych i rozleg³ych nocy. Mieszkalimy w rynku, w jednym z tych ciemnych domów o pustych i lepych fasadach, które tak trudno od siebie odró¿niæ. Daje to powód do ci¹g³ych omy³ek. Gdy¿ wszed³szy raz w niew³aciw¹ sieñ na niew³ac

FREE EBOOKS AND DEALS

(view all)

Readers reviews

5
4
3
2
1
3.6
Average from 7 Reviews
3.5714285714286
Write Review
Kindle 2 czyta ten tekst, niestety z odkodowaniem gorzej; pojawiają się w miejscu polskich liter takich jak ś, ę itp robaczki. Można przeżyć, ale niewygodne. Prawidłowy widok to u mnie Central European (windows 1250). Przy takim ustawieniu podgląd próbki w komputerze jest poprawny. Nie wiem jednak jak namówić Kindle 2, żeby tego odkodowania używał. Pewnie się nie da.