Novena sa Maloualhating Ama,t, Doctor at Ilao nang Santa Iglesia na si San Agustin

Novena sa Maloualhating Ama,t, Doctor at Ilao nang Santa Iglesia na si San Agustin

By

5
(1 Review)
Novena sa Maloualhating Ama,t, Doctor at Ilao nang Santa Iglesia na si San Agustin by Juan Serrano

Published:

1887

Downloads:

749

Share This

Novena sa Maloualhating Ama,t, Doctor at Ilao nang Santa Iglesia na si San Agustin

By

5
(1 Review)

Book Excerpt

b dito sa pagninilay na ito, ay houag acong may hanapi,t, han~garin, cundi ang igaganti cong catampatan, at nang purihin ang caniyang camahalan magpasaualang hangan. Siya naua.

ICALAUANG PANALAÑGIN

SA ICAPITONG ARAO.

¡Ay Jesús! Dios na totoo,t, Maestro nang tanang sarisaring cabanalan, na inilagay mo,t, inihalal dini sa ibabao nang lupa ang aquing Amang san Agustín, dili nang pamahayan nang lahat na man~ga cabanalan lamang, cun di nang alaga,t, diliguin (at parang totoong arao) ay palagoin pa naman niya ang man~ga cabanalan sa halamanan nang santa Iglesia, at magacay siya,t, manogot sa pitong puo,t, limang Religión, na umaalinsunod sa liuanag nang caniyang casanto-santosang Regla at aral nang totoong pagpapacaruc-ha, pamimintuho at pag-iin~gat sa cahalayan; ang idinaraing co sa iyo, Pan~ginoong co, ay ang itanim mo sa caloloua co ang lahat nang cabanalan, at nang cun aco,i, maguing duc-hang totoo sa loob, at mapagin~gatang co ang dilang cahalayan, at masunod co ang man~ga utos mo, ay maguing da

Readers reviews

5
4
3
2
1
5.0
Average from 1 Review
5
Write Review
A novena published in 1887 in honour of Saint Augustin.

Isang novena na ipinalimbag noong 1887 na ipinangangaralan si Santo Augustin.
C.J. Heigelmann - Different Perspectives and Intimate Relationships During the American Civil War
FEATURED AUTHOR - Strongly influenced by the works of Homer, Hemingway, Tolkien, Twain, Emerson, Hawthorne, Alice Walker, and Whitman, C.J. Heigelmann fluently expresses his work through a unique style in the classic form of innocence and eloquence, balanced by raw truth and grit without pretension. As our Author of the Day, Heigelmann tells us all about his book, An Uncommon Folk Rhapsody. Please give us a short introduction to what An Uncommon Folk Rhapsody is about An Uncommon Folk Rhapsody is a novel about… Read more