Novena sa Maloualhating Ama,t, Doctor at Ilao nang Santa Iglesia na si San Agustin

Novena sa Maloualhating Ama,t, Doctor at Ilao nang Santa Iglesia na si San Agustin

By

5
(1 Review)
Novena sa Maloualhating Ama,t, Doctor at Ilao nang Santa Iglesia na si San Agustin by Juan Serrano

Published:

1887

Downloads:

747

Share This

Novena sa Maloualhating Ama,t, Doctor at Ilao nang Santa Iglesia na si San Agustin

By

5
(1 Review)

Book Excerpt

b dito sa pagninilay na ito, ay houag acong may hanapi,t, han~garin, cundi ang igaganti cong catampatan, at nang purihin ang caniyang camahalan magpasaualang hangan. Siya naua.

ICALAUANG PANALAÑGIN

SA ICAPITONG ARAO.

¡Ay Jesús! Dios na totoo,t, Maestro nang tanang sarisaring cabanalan, na inilagay mo,t, inihalal dini sa ibabao nang lupa ang aquing Amang san Agustín, dili nang pamahayan nang lahat na man~ga cabanalan lamang, cun di nang alaga,t, diliguin (at parang totoong arao) ay palagoin pa naman niya ang man~ga cabanalan sa halamanan nang santa Iglesia, at magacay siya,t, manogot sa pitong puo,t, limang Religión, na umaalinsunod sa liuanag nang caniyang casanto-santosang Regla at aral nang totoong pagpapacaruc-ha, pamimintuho at pag-iin~gat sa cahalayan; ang idinaraing co sa iyo, Pan~ginoong co, ay ang itanim mo sa caloloua co ang lahat nang cabanalan, at nang cun aco,i, maguing duc-hang totoo sa loob, at mapagin~gatang co ang dilang cahalayan, at masunod co ang man~ga utos mo, ay maguing da

Readers reviews

5
4
3
2
1
5.0
Average from 1 Review
5
Write Review
Profile picture for user sunflowertami@gmail.com
5
A novena published in 1887 in honour of Saint Augustin.

Isang novena na ipinalimbag noong 1887 na ipinangangaralan si Santo Augustin.
David Corbett - Crime Thriller about Notorious Love Letters between a Gunman and a Nun
FEATURED AUTHOR - David Corbett is the author of six critically acclaimed novels: 2018's "The Long-Lost Love Letters of Doc Holliday;" 2015's "The Mercy of the Night" (starred review, Booklist); "The Devil's Redhead" (nominated for both the Anthony and Barry Awards for Best First Novel); "Done for a Dime" (a New York Times Notable Book); "Blood of Paradise" (nominated for numerous awards, including the Edgar, and named both one of the Top Ten Mysteries and Thrillers of 2007 by the Washington Post and a San… Read more