Clipsrymkes

Clipsrymkes

By

0
(0 Reviews)
Clipsrymkes by H. G. van der Veen

Published:

1846

Downloads:

2,262

Share This

Clipsrymkes

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

Ja, oalje-dom wier de alde dey;
(God mey 'r ues foâr bewarje!)
Do barnden lampen de oalje wey,
Now haw' wy goed, dy-sparje!

LICHME.

Ues lichme is aeydop lyck,
Myn freuanen! As wy steârre,
Is 't neat; went 't iiw'ge pyck
Komt uet 'e siel, de deârre.

LJEACHTMIS.

Fy, all'gearr, 't ljeachtmis, ald in ny?
Né, hwat ick lieow, dat lieow ick net:
Dit neam ick sins-forbjustery,
'n Dat 's 't tjusterst tjuster dat min hat.

MAL.

Net altiid in oeral,
Mar is 't net faek 't gefal:
Ien bastert 't mal fen 't mal?

MATTH. 7:21.

O grouel, dy dit wird forjit!
Al: "Heare, Heare!" ropt, mar lit
Al hwat de Heare ues hjir belæste:
Is 'n Heareschreeuwer net op wey--
Wær sa'n ien den belânje mey,
Dy God lit dwaen, om sels to ræsten!?

MINSCEN.

De minscen, weagens lyk,