History of Egypt, Chaldæa, Syria, Babylonia, and Assyria, Volume 8