Fr. José Rodriguez

íCAIĐGAT CAYO!
Sa ma˝ga masasamang libro,t, casulatan, [tl] 1888

More Information

Wikipedia

WorldCat