Han Shi Wai Chuan

Han Shi Wai Chuan

By

0
(0 Reviews)
Han Shi Wai Chuan by Song Yu

Pages:

122

Downloads:

2,759

Share This

Han Shi Wai Chuan

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

¤l¤ê¡G¡§¯d¥H§Q¦Ó­¿¨ä§g¡A«D¤¯¤]¡F§T¥H¤b¦Ó¥¢¨ä§ÓªÌ¡B«D«i¤]¡C¸Ö¤ê¡G ¡¥²ö²ö¸¯?¡A©µ¤_±øªT¡C·_®­§g¤l¡A¨DºÖ¤£¦^¡C¡¦À¦¨ä¥i¦^¨o¡Iª½§L±À¤§¡A ¦±§L¹_¤§¡AÀ¦¤£¤§­²¤]¡C¡¨±ZªV¤ê¡G¡§ªÙ®Ë¤l¡C¡¨®Ë¤l°_¦Ó¥X¡A±Â¸k¦Ó­¼ ¡A¨ä¤²¹£¡A®Ë¤l¼¾¨ä¤â¤ê¡G¡§ÂG³À¦b¤sªL¡A¨ä©R¦b©´¼p¡C©R¦³©ÒÄa¡A¦w¦b ¯eÅX¡C¡¨¦w¦æ¦¨¸`¡AµM¦Z¥h¤§¡C¸Ö¤ê¡G¡§¯Ì¸Ê¦pÀá¡AÎ˪½¥B«J¡F©¼¤w¤§¤l ¡AªÙ©R¤£°½¡C¡¨®Ë¤l¤§¿×¤]¡C ·¡¬L¤ý¦³¤h¤ê¥Û°ø¡A¨ä¬°¤H¤]¡A¤½¦Ó¦nª½¡A¤ý¨Ï¬°²z¡C¤_¬O¹D¦³±þ¤H ªÌ¡A¥Û°ø°l¤§¡A«h¤÷¤]¡AÁÙªð¤_§Ê¡A¤ê¡G¡§±þ¤HªÌ¡A¦Ú¤§¤÷¤]¡C¥H¤÷¦¨¬F ¡A«D§µ¤]¡F¤£¦æ§gªk¡A«D©¾¤]¡F¦¢¸o¼oªk¡A¦Ó¥ñ¨ä¶d¡A¦Ú¤§©Ò¦u¤]¡C¡¨¹E ¥ñ©òé@¡A¤ê¡G¡§©R¦b§g¡C¡¨§g¤ê¡G¡§°l¦Ó¤£¤Î¡A±e¦³¸o¥G¡H¤l¨äªv¨Æ¨o¡C ¡¨¥Û°ø¤ê¡G¡§¤£µM¡C¤£¨p¨ä¤÷¡A«D§µ¤]¡F¤£¦æ§gªk¡B«D©¾¤]¡F¥H¦º¸o¥Í¡B ¤£·G¤]¡C§g±ý³j¤§¡A¤W¤§´f¤]¡F¦Ú¤£¯à¥¢ªk¡A¤U¤§¸q¤]¡C¡¨¹E¤£¥hâaé@¡A ¦FÀV¦Ó¦º¥G§Ê¡C§g¤l»D¤§¤ê¡G¡§­s¤Òªk«v¡I¥Û¥ý¥Í¥G¡I¡¨¤Õ¤l¤ê¡G¡§¤l¬° ¤÷Áô¡A¤÷¬°¤lÁô¡Aª½¦b¨ä¤¤¨o¡C¡¨¸Ö¤ê¡G¡§©¼¤w¤§¤l¡A¨¹¤§¥qª½¡C¡¨¥Û¥ý ¥Í¤§¿×¤]¡C ¥~¼e¦Ó¤ºª½¡A¦Û³]¤_Áô¬A¤§¤¤¡Aª½¤v¤£ª½¤H¡Aµ½¼o¦Ó¤£Ñ¥Ñ¥¡Aõø§B¥É ¤§¦æ¤]¡C¬G¬°¤H¤÷ªÌ¡A«hº@¥H¬°¤l¡A¬°¤H¤lªÌ¡A«hº@¥H¬°¤÷¡A¬°¤H§gªÌ¡B «hº@¥H¬°¦Ú