Don Pepot

Share Profile

Don Pepot

Don Pepot’s book reviews

Mula sa libro ni Poblete Pascual 1909:

Sinasabi sa librong iyong "Tanda Baciong Macunat", na ang tagalog daw "na inihihiwalay ó pinahihiwalay caya sa
calabaw ay naguiguing palamarang tao sa Dios at sa Harì": Ang pag-alimurang ito'y sinagot co sa aking "awit" n~g:

¿Anong sinasabi sa gayong pag-iríng
cungdî hayop camíng parang calabaw rin?
¡pagmurang cung tunay na pag-uurîin,
dusta'y bumábalic sa imbíng may turing!!

Ihalimbáwà n~g di ca rito anác
at icaw'y tumubò sa cabilang dagat,
hindî rin n~ga wastong dustáing marahás
ang lubhang payapang taga Filipinas.

¿Saan kinucuha iyang kinacain,
itinatabà mo't ikinagagalíng,
iguiniguinhawa't nagbibigay alíw
cung dî sa masamang ìyong iníiring?"
02/11/2006
Ang galing naman nito! Hindi ko akalain na maganda pala ang original na kuwento nito. Napanood ko yung movie ni Dolphy dati pero wala pa sa kalahati pala ang toong kuwento! Dapat basahin ng lahat ng Pinoy!
12/31/2005
Jeff Buick - Clever, Fast-Paced Thriller Featuring a Complex Series of Crimes
FEATURED AUTHOR - Jeff Buick writes fast-moving fiction across numerous genres, including mystery, suspense, thrillers and crime. For Jeff, it’s all about the story. Nothing works without a great story relentlessly driving the action ahead. A tight plot with well-crafted characters means a psychological thriller geared for readers who love an adventure. Creating the characters who populate his books is second only to the plot line, and there’s no better place to find those characters than in the real world.… Read more