'A vilanza (La bilancia): Dramma in tre atti

Teatro dialettale siciliano, volume settimo

Author: Nino Martoglio
Published: 1865
Language: Italian
Wordcount: 10,335 / 54 pg
LoC Category: PQ
Downloads: 3,488
Added to site: 2010.03.20
mnybks.net#: 27067
Genre: Drama
Advertisement
Excerpt

cistuu viviri assai...

ORAZIU

Ah, ora ci semu!... (forte)--Ninfa!... Ninfa!... Facci 'na tazza di cafè o' cumpari... Ma forti, quantu ci schiarisci l'idea... ca cca avemu a travagghiari!...

VOCE DI NINFA

Va beni, vi servu, cumpari.

SARU

No, chi cafè!... (forte)--Non vi disturbati, cummari, ca non c'è bisognu!...

ORAZIU

Lassaticcillu fari!... Va, datimi 'ssi carti, v' 'i leggiu iu (gliele leva di mano).

SARU

No, cumpari, sintiti... (si alza)--Nun sugnu in gradu di vinirivi appressu... Haju bisognu di jttarimi un pocu supra 'u lettu... e poi m'haiu a priparari certi cusuzzi ppi dumani...

SCENA IV.

Ninfa e detti

NINFA

(sulla soglia dell'uscio di sinistra)--Chi l'haiu a fari, o no, 'ssu cafè?...

SARU

No, cummari, grazii, ca mi nni staiu jennu...

ORAZIU

Ppi daveru vi nni vuliti jri?...

SARU

Si, cumparuzzu

Cover image for

Download


show mobile phone QR code

Featured BooksDonate a small amount via Paypal below or read about some other ways that you can support ManyBooks.