Akbar

Akbar
Een Oostersche roman

By

3
(1 Review)
Akbar by Petrus Abraham Samuel van Limburg Brouwer

Published:

1872

Pages:

0

Downloads:

2,680

Share This

Akbar
Een Oostersche roman

By

3
(1 Review)

Book Excerpt

straks aan de andere zijde het weer te verlaten en haar weg te vervolgen naar steeds dieper gelegen dalen; in 't verschiet eindelijk, aan den meer en meer in de schemering wegduikenden overkant, de verre reijen der bergkruinen, die van hier gezien slechts onbeduidende heuvelen schenen, maar, van gindsche vlakten beschouwd, opnieuw als hemelhooge, voor menschen voet nauw bestijgbare rotsgevaarten zich vertoonen mogten.

Een oogenblik stonden onze reizigers, hier aangekomen, stil, en als verloren in den aanblik van het evenzeer grootsche als liefelijke, door een laatsten schemerschijn nog verlichte natuurtooneel; doch, spoedig het naaste doel van hun togt zich herinnerend, stegen zij af en vertrouwden hunne paarden aan de beide dienaars, terwijl zich Koelloeka naar de woning begaf om door middel van een daar aanwezige klok het teeken te geven van hunne komst. De moeite werd hem echter bespaard, en eer hij het woonhuis was genaderd, vertoonde zich op den drempel reeds de bewoner, door een dienaar gevolgd, wie

Alexander Skikos - An Engaging Journey Through a Grim but Interesting Future
FEATURED AUTHOR - While studying political science and communications at Santa Clara University, Alex Skikos became fascinated with Americans’ different points of view from the far left to the extreme right, and the polarization of our society as the result. Creating a novel based on how he perceives the schism of such widespread and opposing divisions will one day play out, All Roads Lead to Nowhere points to a terrible future for not just the United States, but the entire planet. Most people see the world in a… Read more