Ang Bagong Robinson

Ang Bagong Robinson
(Tomo 1)

By

0
(0 Reviews)
Ang Bagong Robinson by Joachim Heinrich Campe

Published:

1879

Downloads:

2,821

Share This

Ang Bagong Robinson
(Tomo 1)

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

quita nang apuy, nang mailutò niya ang caniyang cacanin, at nang siya naman ay macapagpausoc, cung may dumadaang alin mang sasac-yan, sa pagca,t, ito,y, isang palatandaan, ay uala nang cuculan~gin sa caniya. Sa pagnanasang ito, sa pagca,t, siya,y, tauong magdaragat, na sa alin mang cahirapan ay madaling gumaua nang paraan sa iba, humanap siya nang bató na magagauang pingquian, sa pagca,t, ang caniyang sundang ay gagauin niyang binalol ó pamingquî; at sa pagca,t, ualang maquitang bató sa pulô, at yao,y, nababalot nang buhan~ging patay, ay ang guinaua,y, napasadagat, sumisid siya at humanap sa ilalim nang bató; at sa totoong pagpipilit ay nacacuha nang man~ga pinquian, at pinili niya ang lalong mabuti, at caniyang binibiac na pinaguumpog ang dalauang bató nang magcaroon nang talím na pagpipingquian, tinicman niya na piningqui nang caniyang sundang, at nang maquitang linalabasan nang apuy ay pinagpunitpunit niya ang capisang niyang barò, at pina

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
JC Gardner - Urban Dramedy Fused With Humor and Faith
FEATURED AUTHOR - JC Gardner is an award-winning, best-selling author, an inspirational speaker, writing coach and ghost writer. She has written five books, along with contributing to numerous publications. Her latest novel, “Heated,” is an urban dramedy about a single mother’s plight to do better despite her negative circumstances. It is the recipient of a 2018 IPPY Award and an Amazon best seller.  As our Author of the Day, Gardner tells us all about "Heated". Please give us a short introduction to what… Read more