Ang Katipunan

Ang Katipunan

By

5
(1 Review)
Ang Katipunan by Gabriel Beato Francisco

Published:

1899

Pages:

61

Downloads:

2,877

Share This

Ang Katipunan

By

5
(1 Review)

Book Excerpt

atalim.

At sa camatayan na lilibot-libot
sa bundoc, sa bayan at mga alaboc
na di tumitiquil sa mga pagdampot
sa buhay ng tauo na guising at tulog.

LUSINO.--Ang sa aquin naman na pagcacamasid
sa mga caauay:--¡cun ano ang bilis
ng bala ng mauser, gayon din ang inet
ng gato't pag ilas sa lauac ng buquid!

KALINT.--¡Tunay caya baga lahat ng sinaysay
ng mga catoto't aquing caibigan
¡marahil ay hindi!... ¡pauang cabambanan
at ang ibang turing ay capalaluan!...

ICASAMPUNG DIGMA

Sila rin, saca si Tibó at ang cawal.

TIBÓ.--Inyo pong dalauin ang cuta at muog na lubhang mainam ang pagcacaayos.

JOSEFO.--¿Tunay?

TIBÓ.--Tanauin mo po at macalulugod ang taas at capal, catulad ng gulod.

JOSEFO.--Cung gayon ay bigyan ng hitso't tabaco
ang lahat ng cawal na doo'y dumaló
dalhan pa ng alac na na sa sa frasco
Jerez, Manzanilla at anis del mono.

Readers reviews

5
4
3
2
1
5.0
Average from 1 Review
5
Write Review
A play written in 1899 about a group of rebels called the Katipunan
who instigated a revolution against the Spaniards during their
occupation in the Philippines.

Isang dula na sinulat noong 1899 tungkol sa mga Katipuneros na naghimagsik laban sa mga mananakop na Kastila.
Andrew Updegrove - A Cybersecurity Expert With a Knack for Running Into Situations
FEATURED AUTHOR - Andrew Updegrove's Tales of Adversego thriller series is an outgrowth of several inspirations. The technical subject matter derives from the author's more than thirty years of experience representing technology start up clients. Along the way, Updegrove has become intimately familiar with the types of folks that populate the technology ecosystem: entrepreneurs and career engineering employees, angel investors and venture capitalists, policy makers and regulators, idealists and lobbyists. That’s… Read more