Gsou Shen Hou Ji

Gsou Shen Hou Ji

By

0
(0 Reviews)
Gsou Shen Hou Ji by Gao Qian

Pages:

0

Downloads:

2,005

Share This

Gsou Shen Hou Ji

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

¹Ú¤@°ü¤H¨Ó¡A»y¤ª¡G¡u§g·í¨Ó§@§Ú¼q¤¤¯« ¡A¤£´_¤[¡C¡v¾è¹E¹Ú°Ý¡G¡u°ü¤H¬O½Ö¡H¡v°ü¤H¤ª¡G¡u§Ú¬O²M·Ë¼q¤¤©h¡C¡v ¦p¦¹¤@¤ë³\¡A«K¯f¡CÁ{¦º¡A¿×¦P¾Ç¦~¤Ö¤ê¡G¡u§ÚµLºÖ¡A¥çµL¤j¸o¡A¦º¤D·í §@²M·Ë¼q¯«¡C½Ñ§g¦æ«K¡A¥i¹L¬Ý¤§¡C¡v¬J¦º«á¡A½Ñ¦~¤Ö¹D¤H¸Ú¨ä¼q¡C¬J¦Ü ¡A«KÆF»y¬Û³Ò°Ý¡AÁn­µ¦p©õ®É¡CÁ{¥h¤ª¡G¡u¤[¤£»DÐùÁn¡A«ä¤@»D¤§¡C¡v¨ä ¦ñ¼z¥jª±«K¬°§@Ðù°W¡C¨ä¯«µS°ÛÃÙ¡C»y¤ª¡G¡v§Á¸ô¤§³Z¡A©|¦³Ðâ·[¡Cªp¦¹ ¤§¨Ä¡A§Î¯«¤À´²¡C¯·­ß¤§¹Ä¡A±¡¦ó¥i¨¥¡C¡v¬J¦Ó¡¼Õؤ£¦ÛÐ`¡A½Ñ¹D¤Hµ¥¬Ò ¬°¬y®÷¡C

¤ý¾É¤l®®¬°¤¤®Ñ­¦¡A¾É¹Ú¤H¥H¦ÊÉE¿ú¶R®®¡A¾É¼ç¬°¬èëªÌ³Æ¨o¡C´M±¸¦a¡A ±o¿ú¦ÊÉE¡A·N¬Æ´c¤§¡A¤@¤@¬ÒÂó¬¡C¤Î®®¯e¿w¡A¾É¼~©À¯S¦Ü¡A¿n¤é¤£­¹¡C ©¿¨£¤@¤H¡A§Îª¬¬Æ°¶¡A³Q¥Ò«ù¤M¡C°Ý¬O¦ó¤H¡A¤ê¡G¡v¤²¡A½±«J¤]¡C¤½¤I¤£ ¨Î¡A±ý¬°½Ð©R¡A¬G¨Óº¸¡C¤½¤ÅÎ`¼~¡C¡v¾É¦]ÉO¤§­¹¡A¹E¦Ü¼Æ¤É¡A­¹²¦¡A«k µM¿×¾É¤ê¡G¡v¤¤®Ñ©RºÉ¡A«D¥i±Ï¤]¡C¡v¨¥°W¤£¨£¡C®®¥çâfµ´¡C

·|½]¡¼¡C¿¤ªF³¥¦³¤k¤l©m§d¡A¦r±æ¤l¡A¸ô©¿¨£¤@¶Q¤H¡AÅkµMºÝ§¤¡A§Y½±«J ¶H¤]¡C¦]ÂY¨â¾ï»P¤§¡C¼Æ¼Æ§Î¨£¹E¶©±¡¦n¡C±æ¤l¤ß¦³©Ò±ý¡A»³ªÅ¤¤±o¤§¡C ±`«äÁz¡A¤@ÂùÃU¦ÛªÅ¦Ó¦Ü¡C

®]®¦§@°f®É¡A§d¿³¤À¶Ã¡A¤@¨k¤l©¿«æ¬ð¤J½±«J¼q¡C©l¤Jªù¡A¤ì¹³Ås¤}®g¤§ ¡A§Y¨ò¡C¦æ¤H¤Î¦u¼qªÌ¡GµL¤£¬Ò¨£¡C

®Ê¤Ó¤¸¤¤