Ang mga Anak Dalita

Ang mga Anak Dalita

By

5
(1 Review)
Ang mga Anak Dalita by Patricio Mariano

Published:

1911

Pages:

73

Downloads:

2,289

Share This

Ang mga Anak Dalita

By

5
(1 Review)

Book Excerpt

pigil ang paghihinagpís dahil sa paglayong sa sulat sinambít n~g kapuwa bata't kalaro kong ibig.

Yaríng abáng puso'y nalulunod mandín sa bayóng malakas nitóng paninimdim, na sakasakali na tayo'y lisanin ay baka hindi na muling mákapiling.

Aywán ko kung bakit, n~guni't yaríng luha ay di ko mapigil sa kanyáng pagbaha at kung gunitaín ang bawa't salita n~g sulat na itó, akó'y nanglálata.

At diwang ang aking boong kaluluwa ay nababalutan n~g matinding dusa ... ¿anó kaya itó?--Iyan ay pagsintá-- ang pan~giting sagót n~g giliw na iná.

--¡Oh! pagsintá itó?--Ang tanóng ni Tetay na tutóp ang dibdíb n~g dalawang kamáy, --Oo, aking anák; iyang pagmamahál na tinátagláy mo ay pagsintáng tunay.

Iyan ang larawan n~g isáng paggiliw na anák n~g iy&oacu

Bruce Nesmith - Magic, Mythology, Humor and Action
FEATURED AUTHOR - Bruce Nesmith was Creative Director at TSR, working on a variety of games including Dungeons & Dragons, and is a senior game designer at Bethesda Game Studios, where he has worked on AAA titles such as Fallout 3, Fallout 4 and Elder Scrolls IV: Oblivion, and was lead designer on Elder Scrolls V: Skyrim.  As our Author of the Day, he tells us about his book, Mischief Maker: A Norse Mythology Contemporary Fantasy.