Ang mga Anak Dalita

Ang mga Anak Dalita

By

5
(1 Review)
Ang mga Anak Dalita by Patricio Mariano

Published:

1911

Downloads:

2,118

Share This

Ang mga Anak Dalita

By

5
(1 Review)

Book Excerpt

pigil ang paghihinagpís dahil sa paglayong sa sulat sinambít n~g kapuwa bata't kalaro kong ibig.

Yaríng abáng puso'y nalulunod mandín sa bayóng malakas nitóng paninimdim, na sakasakali na tayo'y lisanin ay baka hindi na muling mákapiling.

Aywán ko kung bakit, n~guni't yaríng luha ay di ko mapigil sa kanyáng pagbaha at kung gunitaín ang bawa't salita n~g sulat na itó, akó'y nanglálata.

At diwang ang aking boong kaluluwa ay nababalutan n~g matinding dusa ... ¿anó kaya itó?--Iyan ay pagsintá-- ang pan~giting sagót n~g giliw na iná.

--¡Oh! pagsintá itó?--Ang tanóng ni Tetay na tutóp ang dibdíb n~g dalawang kamáy, --Oo, aking anák; iyang pagmamahál na tinátagláy mo ay pagsintáng tunay.

Iyan ang larawan n~g isáng paggiliw na anák n~g iy&oacu

Readers reviews

5
4
3
2
1
5.0
Average from 1 Review
5
Write Review
Elana Johnson - A Friends to Lovers, Fake Fiance Romance
FEATURED AUTHOR - USA Today bestseller and Kindle All-Star Author, Elana Johnson writes adult contemporary beach romance. She is the author of over 100 books across two names, and there's nothing better than sun, sand, and swoon-worthy kisses! As our Author of the Day, she tells us all about her friends to lovers, fake fiance sweet romance, The Billionaire's Bride. Please give us a short introduction to what The Billionaire's Bride is about. The Billionaire's Bride is a friends to lovers, fake fiance sweet… Read more