Ang mga Anak Dalita

Ang mga Anak Dalita

By

5
(1 Review)
Ang mga Anak Dalita by Patricio Mariano

Published:

1911

Pages:

73

Downloads:

2,124

Share This

Ang mga Anak Dalita

By

5
(1 Review)

Book Excerpt

pigil ang paghihinagpís dahil sa paglayong sa sulat sinambít n~g kapuwa bata't kalaro kong ibig.

Yaríng abáng puso'y nalulunod mandín sa bayóng malakas nitóng paninimdim, na sakasakali na tayo'y lisanin ay baka hindi na muling mákapiling.

Aywán ko kung bakit, n~guni't yaríng luha ay di ko mapigil sa kanyáng pagbaha at kung gunitaín ang bawa't salita n~g sulat na itó, akó'y nanglálata.

At diwang ang aking boong kaluluwa ay nababalutan n~g matinding dusa ... ¿anó kaya itó?--Iyan ay pagsintá-- ang pan~giting sagót n~g giliw na iná.

--¡Oh! pagsintá itó?--Ang tanóng ni Tetay na tutóp ang dibdíb n~g dalawang kamáy, --Oo, aking anák; iyang pagmamahál na tinátagláy mo ay pagsintáng tunay.

Iyan ang larawan n~g isáng paggiliw na anák n~g iy&oacu

Readers reviews

5
4
3
2
1
5.0
Average from 1 Review
5
Write Review
Andrew Updegrove - A Cybersecurity Expert With a Knack for Running Into Situations
FEATURED AUTHOR - Andrew Updegrove's Tales of Adversego thriller series is an outgrowth of several inspirations. The technical subject matter derives from the author's more than thirty years of experience representing technology start up clients. Along the way, Updegrove has become intimately familiar with the types of folks that populate the technology ecosystem: entrepreneurs and career engineering employees, angel investors and venture capitalists, policy makers and regulators, idealists and lobbyists. That’s… Read more