Ang mga Anak Dalita

Ang mga Anak Dalita

By

5
(1 Review)
Ang mga Anak Dalita by Patricio Mariano

Published:

1911

Pages:

73

Downloads:

2,259

Share This

Ang mga Anak Dalita

By

5
(1 Review)

Book Excerpt

pigil ang paghihinagpís dahil sa paglayong sa sulat sinambít n~g kapuwa bata't kalaro kong ibig.

Yaríng abáng puso'y nalulunod mandín sa bayóng malakas nitóng paninimdim, na sakasakali na tayo'y lisanin ay baka hindi na muling mákapiling.

Aywán ko kung bakit, n~guni't yaríng luha ay di ko mapigil sa kanyáng pagbaha at kung gunitaín ang bawa't salita n~g sulat na itó, akó'y nanglálata.

At diwang ang aking boong kaluluwa ay nababalutan n~g matinding dusa ... ¿anó kaya itó?--Iyan ay pagsintá-- ang pan~giting sagót n~g giliw na iná.

--¡Oh! pagsintá itó?--Ang tanóng ni Tetay na tutóp ang dibdíb n~g dalawang kamáy, --Oo, aking anák; iyang pagmamahál na tinátagláy mo ay pagsintáng tunay.

Iyan ang larawan n~g isáng paggiliw na anák n~g iy&oacu

Sarah Elisabeth Sawyer - A Story Archeologist
FEATURED AUTHOR - SARAH ELISABETH SAWYER is a story archeologist. She digs up shards of past lives, hopes, and truths, and pieces them together for readers today. The Smithsonian’s National Museum of the American Indian honored her as a literary artist through their Artist Leadership Program for her work in preserving Choctaw Trail of Tears stories. A tribal member of the Choctaw Nation of Oklahoma, she writes historical fiction from her hometown in Texas, partnering with her mother, Lynda Kay Sawyer, in… Read more