¡CAIÑGAT CAYO!

¡CAIÑGAT CAYO!
Sa mañga masasamang libro,t, casulatan

By

5
(1 Review)
¡CAIÑGAT CAYO! by Fr. José Rodriguez

Published:

1888

Downloads:

878

Share This

¡CAIÑGAT CAYO!
Sa mañga masasamang libro,t, casulatan

By

5
(1 Review)
This pamphlet was distributed almost for free in 1888 to malign Dr. Rizal and his writings. The author is a spanish priest of the Augustinian order. On August 3 of the same year, Marcelo H. Del Pilar writing under the name ''Dolores Manapat'' wrote a pamphlet in answer to Fr. Rodriguez's work which he entitled ''KAIIGAT KAYO'' (Be slippery as an eel). It could be said that the malicious work of Fr. Rodriguez became the spark that ignited and destroyed the power of Spain over the Philippines.

Book Excerpt

bitiua,t, ibigay sa iyong Confesor cun sa iyong Amang Cura, at cun dili caya ipagatong mo sa apoy; sapagca,t, cun pabayaan mo muna sa bahay may pan~ganib na mabasa; at ang cusang lumalagay sa pan~ganib ay diyan siya mapapan~ganyaya, uica nang Dios Espíritu Santo. Caya n~ga, cristianong bumabasa nito, ay houag cang paraya sa iyong sarili, na gaya nang ibang marami na ang acala,i, hindi totoong nacacapahamac ang pagbasa nang man~ga masasamang libro; sapagca,t, hindi masama lamang, cundi casamasamaan ang quinasasapitan nang sumusuay sa man~ga utos na ito. ¡Ay capatid co! Sinong macapagsasalaysay nang man~ga casiraang nangyayari sa man~ga caloloua dahil sa pagbasa nang man~ga masasamang libro? Ang uica nang P. Doctor Sardá: «na ang isang masamang librong may taglay na man~ga tacsil na udyoc, cun man~ga mahahalay ang halimbaua ay higuit ang casamaan sa mapagcanulong caibigan, higuit ang cahunghan~gan sa mahunghang na maestro, at lalong dapat capootan sa magdaraya,t, mapaghibong t

FREE EBOOKS AND DEALS

(view all)