Cahangahangang Buhay ni Santa Margarita de Cortona

Cahangahangang Buhay ni Santa Margarita de Cortona

By

0
(0 Reviews)
Cahangahangang Buhay ni Santa Margarita de Cortona by Cleto R. Ignacio

Published:

1916

Pages:

0

Downloads:

1,785

Share This

Cahangahangang Buhay ni Santa Margarita de Cortona

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

n~guni,t, ang matigas na loob na ali,
ay hindi pumayag at cusang tumangui
at inari niyang casiraang puri.

Ang gayong paghibic at man~ga pagtaghoy
ni Margarita n~ga na ualang mag-ampon,
dakilang ligalig ang nangyaring yaon
sa buhay na naguing parang isang tapon.

Dalauang puo,t, apat ang caniyang gulang
batá pa at ayos na nahihiyasan,
nang sinag na taglay niyang cagandahan
ang sa muc-ha niya ay napagmamasdan.

Yaong pamumuhay niyang namamalas
na masama,t, parang daan ang catulad,
na nasasabugan nang man~ga bulaclac
nang caligayahang labis humicayat.

Siyang tumutucsong muling manumbalic
sa dating casama,t, cagagauang lihis,
iniuurali na sa huling guhit
ay càauaan nang Dios sa lan~git.

N~guni,t, yao,i, hibong isang camalian
pan~gaco nang Dios sa cahit sino man,
na nan~gagsisisi,t, nagtiticang tunay,
ay iguinagauad ang capatauaran.

Sa pagtauag niya,i, ang nag-ualang kibò
paanong

FREE EBOOKS AND DEALS

(view all)

More books by Cleto R. Ignacio

(view all)